Subject Koach Hiloni Home

!20,000 ,אבה ךורב
!תדלומוי תונתמ שולש םישקבמ ונחנא םעפה

.רתאה תא ונמקה 1997 רבמבונב
;(!תוסינכ 3) וב ונרקיב ונחנא קר ןושארה עובשב
;ןכשה לש דליהו ילש אמא םג ינשה עובשב
,"םיבכוכה תמחלמ" לש ילארשיה רתאה תא םיקהש רוחבה ישילשה עובשב
.ריאי וב רקיב יעיברה עובשב
!םתא םג םתפרטצה זאו

,(ונלש "תיבה ףד"ל תוסינכ) 10,000 ונגגח ילויב 15-ב
.(עובשב םירוקיב ףלא טעמכ) 20,000 םיגגוח ונחנא תועש המכ דועבו

!ונלוכל חמש תדלוה םוי

:תונטק תונתמ שולש םישקבמ ונחנא

םכתעדלש והשימ לע ובשיח :הנושאר הנתמ
!רקבל ותוא ונימזתו רתאב רקיב אל םעפ ףא

םינווכתמ םתאש והשמ לע וטילחה :היינש הנתמ
ונלש תפתושמה הרטמה ןעמל תושעל
תורצעה תחאל אבה עובשב ואוב :לשמל)
והשמ ורחב וא ,ןרוצ בושייב תוננכותמה
.( "ינוליחה חוכ" ב תועיפומש תועצההמ

:תישילש הנתמ
! ונלש הצופתה תמישר ל ופרטצה

!הבר הדות
(םיבוט םירבח דועו) רורדו לאינד ,דהוא
. . . 19998, 19999, 20000, 20001, 20002, . . .


Subject Koach Hiloni Home