Koach Hiloni Home

"שפוח" רתא תוכרב
!ישילשה ףלאלו 2000 תנשל

!ישילשה ףלאב רבכ ונחנא !2000
(!וישכע ליחתמ אוה שפוח רתאב ,2001-ב ליחתמ אוהש םירמוא םיינונטקה)
םעפש םירפסמ םיגלפומה םינקזה
;םלועב הטלש תדה הבש הפוקת התייה
.םייניבה ימיכ העודי וזה הפוקתה
.ןמזמ ןמזמ .ינשה ףלאב היה הז
םלועב לא תוחוכש תוצרא ןיידע שיש םירפסמ רבד יעדוי)
.תדה תטלוש ןהבו ,םייניבה ימיב ןיידע תואצמנש
(ןטסינגפאו ןריא םיארוק הלאה תוצראהמ םייתשל

2000!ןור י"ע בצוע


2000!
2000!

Koach Hiloni Home