Subject Koach Hiloni Home
שפוח ירירגש לש (םלועמו זאמ ןושארה) שגפמה
הנבל דדוע :שגפמה זכרמ
שפוח רתא רפוס תאמ

תופתתשהב ,שפוח ירירגש לש ןושארה שגפמה ביבא-לתב םייקתה ,4.8.2000 ,ישש םויב
קר וחלשנ וילא תונמזהו ,רתאב םסרופ אל שגפמה) רתאב םיליעפו םיתימע ,םירירגש
הכ דעש ,םיאלפנ םישנא ןומה םע שגפיהל ףיכ היה .(רתאב םיליעפלו שפוח יתימעו ירירגשל
שגפמה ןמ ואצי םלוכ .דבלב םיילאוטריו םירשק ידי לע ,ללכב םא ,והער תא שיא וריכה
תצק םג .שגפמב ודמלנו ורמאנש םירבדהמ ןה ,יתרבחה שגפמהמ ןה ,קופיסו האנה תשוחתב
.ןורבה ןובשח לע ויהש ,הייתשהו תוגועהמ

Kenes Hofesh
דדוע :הצרמה ,סנכה יאב

:(םירבדה תיצמת קר תאבומ ןאכ) "םמ" גשומה תגצהבו ,הכרב תולימב דדוע חתפ סנכה תא

ותוא לפכשל םדאש רבד לכ הז (תוביס דוע ללגב םגו) memory תילגנאה הלימהמ ,םמ :דדוע
ךכ הנווכב הרחבנ "םמ" הלמה .רחא םדאל ריבעהלו רבדה תא רוכזל לוכי אוהש הז ידי לע
םיממ לש תוחתפתהה ןפואל םיממה בצמל תסחייתמ "הקיטממ" הלמה ."ןג" הלמה תא ריכזתש
.ןמזב םהלש תוחתפתהה ןפואלו םינגה בצמל תסחייתמ "הקיטנג" הלמהש ומכ ,ןמזה ךשמב

Oded Livne
הנבל דדוע

.םמ הז שפוח לש הקבדמ םג :טושפ ?םירירגשה סנכלו שפוחל ךייש הז לכ המ זא :ודיגת
לש םינולע האמ םש ינא םא יכ ?םמ לש הצפה וז שפוח לש ןולע וא שפוח לש הקבדמ המלו
תא לבא ,חפל םיקרזנ םהמ העבשו םיעשתש תויהל לוכי ,תוינוכמ האמ לש בגמל תחתמ שפוח
.שפוח רתאל תחא םעפ םישלוג םהו ,היראו יפס ,המענ םיארוקו םיחקול םירחאה תשולש
הירא .תצק דוע םמה תא הציפה איה רבכו ,הלש םירבח רשע השימחל רתאה תא תחלוש המענ
ילב ,הב רג אוהש תינוליחה הנוכשב ומיקהש ללוכ דגנ ןותיעל בתכמ בתוכו המזוי ספות
םירבחל רפסמ ,םייעובש רובעכ החישב ,יפס .שפוח לש תונויערה םע לבא ,שפוח לש םשה
הלאוו -ל םיסנכנ יפס לש םירבח ינש .שפוח ול םיארוקש רתא לע ברעב ישיש םויב
תא םהל החלש המענש הלאמ םיינש וישכע .שפוחל ושלג םה םג וישכעו ,שפוח תא םישפחמו
בתוכ םהלש םירבחהמ דחא .םהלש םירבחל רתאה לש תבותכה תא םיחלוש שפוח רתא לש תבותכה
והשמ םע המכסה העיבמו בירעמל בתכמ תבתוכ תרחא תחא .שפוח רתא לע הריקס ןומוקמב
םשל םיפשחנ בירעמ לש םיארוקה לכ וישכע .רתאה תא הריכזמ םג איה .שפוח רתאב בתכנש
וא ראוד יאתב םינולע ומצעב קלחל טילחמ ישיש םויב יפס תא עמשש רחא והשימ .רתאה
םילייח םירשע זאו ,שפוח לש תורבוחה תא םיאולימל איבמ םג אוה .םיבגמל תחתמ
תרבוחה תאו הלוחכה תרבוחה תא םיארוק תבשב םינותיעה לכ תא רבכ וארקש םיממעושמ
יצחו ודעב יצח .רתאה לש םשה תא םיעמוש םילייח דועו ,חוכיו חתפתהל ליחתמ .המודאה
תרפסמו רתאל תשלוג איה .רתאה לע ותשאל רפסמו התיבה רשקתמ םילייחהמ דחא .ודגנ
חול לע שפוח לש ןולעה תא הלות םירבחה דחא .ICQ -בו IRC -ב הלש םירבחל וילע
םתוא ואר םייתניב .תועדומה לכ תא ול םישלות תועש שולש רובעכ .הנוכשב תועדומה
ינש .ןהב בותכ המ ונרקתסהו ,תועדומה תא שלות יתד ואר םישנא השולש דוע .שיא םירשע
תעדל ןרקס תועדומה תא שלתש יתדה םג .רתאל םישלוג השולשהמ דחא דועו םירשעהמ םישנא
אל הזש רמוא דחא רתאל םישלוגש םייתד השולש ךותמ .רתאל שלוגו ,שלת םצעב אוה המ
סעוכ ישילשהו ,ולש םינברה תא לואשלו קפקפל ילוא ליחתמו ןרקתסמ דחא ,ותוא ןיינעמ
הפוצה יארוק לכ םג וישכע .שפוח ומצעל ארוקש הזה ארונה רתאה לע "הפוצה" -ל בתוכו
הנושארה םעפה וזש םיטילחמ םכותמ המכ .רתאל שלוג םג םהמ דחא זוחא .רתאה םשל ופשחנ
הליחתמ רתאה לע העומשה .עובק שולגל םיליחתמו םינוליחה לש הדמעה תא םיניבמ תמאב םהש
.ךירצש ומכ טשפתהל

בתכמ לכב ,םיקיבדמ םתאש הקבדמ לכבש בושחו ,שפוח לש םמה תא םימדקמש םינכוסה םתא
םימש םתאש ןולע לכב ,םיסייגמ םתאש שדח רירגש לכב ,רפס תיב לש ןותיעל םיבתוכ םתאש
,טלקנ ןולע לכ אל .שפוח לש םמה תא ץיפהל הז םישוע םתאש המ :ורכזת דימת - ראוד אתב
,בושי לכב ,הנוכש לכב ,הלאה םינטקה םידעצב קוידב םדקתמ םמה לבא ,תראשנ הקבדמ לכ אל
.ןומוקמ לכבו רפס תיב לש ןולע לכב ,תועדומ חול לכ לע


."הבשנש קונית" גשומה לע רביד ץיברוג יסוי

תא ףידעהו ,יתד היהש םדא - "הנובתל רזוח" וא ,"הלאשל אב" יורקש המ אוה יסוי :דדוע
םעפ :םיהולא ול ןיא םיימעפש דיגהל רשפא ץיברוג יסוי לע .ישעמהו ינחורה שפוחה ייח
וסנכית ,הינשה םעפב .םיהולאב הנומאה תא בזעש רבעשל ידרח אוה ץיברוג יסוי יכ תחא
תויעמשמ דח תוירוקמ תועד עיבמ אוה ,(שפוח לש םירושיקה ףדב) ץיברוג יסוי לש רתאל
.םינוליחה לעו םייתדה לע בתוכ ,לאמשה לע בתוכו ןימיה לע בתוכ ,הנידמו תד יאשונב
.םיהולא ול ןיאו ,בתוכ אוה

Yossi Gurvitz
ץיברוג יסוי

בורקב איבהל לדתשנ יסוי לש וירבד תא
(ונרובע וירבד תא רזחשל ונממ ונשקיב לבא ,בתכהמ רביד אל יסוי)

רתא לש ומויק רבד תצפה ובו ,ריבעהל ושקיב סנכה ינגראמש ישעמה קלחה תא גיצה םתור
הלעהו ,רתאל םירקבמ םתסו םיתימע ,םירירגש ,םיכמות ףוריצו ובש רמוחה תצפה ,שפוח
.קוחרהו בורקה דיתעל תוננכותמ תונוש חטש תולועפל תונויער

Rotem
םתור


תא גיצה דדוע ."תידוהיה תוהזה לע" אשונב תפלאמ האצרהב םניע רואינש םייס סנכה תא
םדא סנכב רבדל אוביש יל ורמא שפוח ישנא רשאכ :םיאבה םירבדב סנכה יאב ינפב רואינש
האצרה יתעמש ,הרשע עבש ןב יתייהשכ ,םינש הרשע שמח ינפלש יתרמא ,םניע רואינש םשב
רואינש אלא ,םניע רואינש אל לבא ,רואינש היה הצרמה לש םשה .תידוהי תוהז לע תקתרמ
,תטטומתמ תיטייבוסה הירפמיאה .םירבד הברה תורקל םילוכי םינש הרשע שמחב .ץיבליפוק
,ןדרי םע םולש םתחנ ,היפויתאמ ףלא םישולשו תוצעומה תירבמ םיאב םישדח םילוע ןוילימ
טפשמ םשב םינש םישימחו תואמ שולשמ רתוי הדרשש תיטמתמ היעב םירתופ ,חצרנ הלשממ שאר
העבשל העבראמ הלדג ס"ש ,תיב לכל רדוח WWW -הו סודה תא ףילחמ תונולח ,סלייוו-המרפ
ףילחהל קיפסה ץיבליפוק רואינש םינש הרשע שמח ךשמב .ןונבלמ אצוי ל"הצו םיטדנמ רשע
לש איהה האצרהה תא רכוז דוע ינא םינש הרשע שמח ירחא םג לבא ,םניע רואינשל ומש תא
.רואינש

Shneor
רואינש

אל אוהו ,םייתעש קר הכרא ונימיב תידוהי תוהז לש היעבה אשונב רואינש לש ותאצרה
הז .םנמנ אל םג ,קלתסה אל (טעמכ) שיא תרחואמה העשה ףא לע .רמול שקיבש לכ תא הצימ
!וצימחת לא !אבה סנכב .אובי ןכא הזה "דוע"הו .דוע לש םעטב ,אלפנ שממ היה

!אבה סנכב תוארתהל

Kenes Hofesh

:םכיס דדועו
לש םמה תא םדקל ידכ תושעל רשפאש תוברה תולועפה לכ ןיבמ .םירזפתמ ונחנא טעמ דוע
:הצורו לוכי אוהש המכ דחא לכ ,תחא הלועפ תושעל םכמ שקבל הצור ינא ,שפוח
.תוינוכמ לש םיבגמל תחתמ םישל רשפאש שפוח לש םיריילפ םע ןכוד שי הצוחה םיאצוי םתאשכ
תא קוידב חקייו ,ריילפה תא םישל הצור אוה תוינוכמ המכל טילחי דחא לכש שקבמ ינא
.םינולע לש הזה רפסמה
.םישימח חקייש - תוינוכמ םישימח לש םיבגמל תחתמ םישל הצורש ימ
.םישולש חקייש - םישולש הצורש ימ
.הרשע חקייש - הרשע הצורש ימ
קלחל רומגיש עגרבו םישימח וישכע חקיש - םישימחמ רתוי םישל הצורו ץרמ ול שיש ימ
.דוע שקביש ,םתוא

.המזויה לעו סנכה ןוגריא לע שפוח-.ה.ל.ע תתומעל הדות
םהש הדובע תועש רופסניא לעו תיגולואידיאהו תינויערה הלבוהה לע שפוח רתא ישנאל הדות
.םירירגשלו רתאל הדובעה ירחא םישידקמ
.ץראה לכב ונלש םייתימאה םיחילשה םתא - םירירגשל הדות
,תויוליעפב שגפינ
חול לכ לע תוקבדמב שגפינ ,םינותיעב תובתכב שגפינ ,טנרטניאב שגפינ ,רתאב שגפינ
.אבה םירירגשה סנכב שגפינ ,תועדומ
.תוארתהלו םולשףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home