םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! ןריש לש ףדה

!ונל םג ?םכל סאמנ !ונל םג ?םכל סאמנ

ןריש לש תיבה ףדל

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא