םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

!ינור לש ףדה
םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא