םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! .ק.ר לש ףדה

Zanhan

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא