םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! םעונ לש ףדה

!ונל םג ?םכל סאמנ !ונל םג ?םכל סאמנ
!ונל םג ?םכל סאמנ

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא