םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! .ד.נ לש ףדה

Prepare...
Avinu...
Nahman
Tshuva
Kabala
Amnon
Kofim

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא