םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! קיימ לש ףדה

Emuna
Money
Avoda
Money

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא