םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! רבנע לש ףדה

!ונדלונ שפוחל

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא