םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! שפוח לש ירוטסיהה ףדה

תדה ירחוסמ שפוח תדמ שפוח
!תמאב ,ונ ?ונתאמ דחא לכב קסעתמש םיהולא !ונדלונ שפוחל
...הצמיא רבכ הנידמה םיכרבאה תא .םחול ץמא ?ימ תא ארב ימ
...וניתובא לע רמשש ומכ ונילע רומשי אל קרש

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא