םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

!ליג לש ףדה


!ונל םג ?םכל סאמנ


םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא