םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

!לייא לש ףדה

!
!רוחשה לכ לומ רואנ דחא רתא

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא