םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

! .כ.א לש ףדה

Bagaz
Barak
Shas

םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא