םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


6.3.99 ,תידרח תונותיע

:רבסהה בוש ,ןיבה אל ןיידעש ימל
!ןונבלב םילייחה תא גרוהש םיהולא והז

ןאכ םיארוק םתאש השודקה ירבד תא םיבתוכש םינותיעב םימסרפמה הלא
:(תוינקל םיאצוי םתאשכ תאזה המישרה תא חוכשל אל)

.ןירפלה הקיטפואו ,הנקיטפוא ,למשח תרבח ,םילוטיט ,דוס ,קיטסטנפ ,חנימע


(םיובננט והיתתמ קחצי) םירכונו םיטפוש םייוג


ןונבלב םילייחה :ןיבה אלש ימלו) ןורתפ םהל שי ,ןבומכ ןונבלל םג
םקונש ,"םיקולא" םידרחה יפב יורקה ,ןטשה לש ותינכותמ קלחכ םיגרהנ
:(ותרות תמקנ תא


שאמ ומכ קחרתהל ,דבלב םידרחל - ןירפלה הקיטפוא


ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא