םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


1999 רבמצד ,18 רפסמ תרבוח - תישפוח תודהי
!יונמ תושעל בושח

02-5612127 ןופלט
techila@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד

Yahadut Hofshit 18

תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
91771 םילשורי 71186 .ד.ת

:18 'סמ תרבוח ןכות

ןיכלמ בקעי - רובידה שפוח תולובג
יבצ ןב ירוא - תוינוליחה לש הנוחצינ
רוזמ םרוי - "ידידימ לא ינרמש"
סיורפ ידט - ?תומילאו עשפ ישעממ תיתדה הרבחה היקנ םנמאה
שפוח רתא ךותמ - ידרחה םלועב העישפ
םקימע לאלצב - הפיכב םילשומה
ינוליש חתפי - םינוליחל ימואל תוריש - תימולש
ןורימ ילנטס - ישפוח ידוהי היה היובא ןב עשילא
יקחצי הידידי - תבשב וסוס לע
רלמ היפוצ - םידומילה תכרעמב היצקלס
ןוזנפלוו םהרבא - ןושארה ינוליחה ידוהיה
ןבארה ףולא - הווהתמ תידוהי הירפס
ןמסייו םולש - תינוליח תד לש העפותה
יקחצי הידידי - םישדח םירפס תריקס
לאוג ףסוי - היצולובאה דגנ האירבה
תונותיעה ןמ - ?ינוליח טסינמוה ינא עודמ
ןיכלמ בקעי - ינוליח בר :ןוטלוק הרמת ר"ד
קרב יבוד - הימפסאב תשק
ילילג יסוי - תולפהה קוח לע קבאמה
רלמ היפוצ - תודהיו םזינמוה
שפוח רתא ךותמ ,םיעוריא ןמוי - יתד-ינוליחה תומיעה תיזחמ
תכרעמל םיבתכמ
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא