םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


הלפאמ םיחיגמ םידש
תודרחתה ירופיס

רלמ ןדו היפוצ לש ינשה םרפס
תודרחתה לש תוישרפ 25 ארוקה ינפב שרופה
.השק יתחפשמ רבש וררגש

,ןתיב-הרומז תאצוהב ,רפסה תא
םירפסה קוויש תותשר לכב גישהל ןתינ
"םירפס תמוצ" יזכרמבו
ךבלשר בבוח וידוטס :הפיטעה רויצו בוציע

Also in Russian
ןאכ ,תיסורה הרודהמה לע םיטרפ

ןאכ - המדקהה ךותמ
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ :רפסה ךותמ

Shedim

Shedim

Shedim

Shedim

המדקהה ךותמ

םיירנויסימ םינוגרא רפסמ לארשיב תידוהיה היסולכואה ברקב ולעפ םיעשתה תונש תליחת דע
םתעד תרמהל ,היימרו הדחפה ,עונכש לש תונוש תוטיש וטקנו ,םידדוב םיפיטמ דצב ,םיידרח
:תונכל ןתינ התואש ,תנכוסמהו תינוציקה התרוצב תדה ןוויכל םיישפוח םידוהי לש םתדו
,תודרחתהה תונברוק לש םהיתוחפשמ ינב ,םיעגפנה םג .ןכ לע רתי .עירפמ ןיאו - תודרחתה
ל"הצ תונחמ .דגנ-יקבאמל האיצי לע רבדל אלש ,ןנולתהלו לובקל ךרוצ וא הבוח ושח אל
םהידעי תא וניבה אל רוביצב םיברו ,ידרח ףיטמ לכ ינפב םיחותפו םיצורפ ויה רפסה-יתבו
ופשח ךכב . ( * ) םיביצקת םהל וקינעהו תותלד םהינפב וחתפ ,םיידוהיה םירנויסימה לש
תאו םהידימלת תא ,םהיתוחפשמ-ינב תא ,םמצע תא ,תישפוח םלוע-תפקשה ילעב םישנא
."הבושתב הרזחה" תועטב היורקה - תודרחתה תנכסל ,םתוסחלו םתרומשמל םינותנה

תא וניבהש רחאל ,הז ךילהתמ ועגפנש תוחפשמ רפסמ הנושארל ונגראתה 1984 תנשב
םה .תילארשיה הרבחה ללכל אלא ,החפשמה ינבלו םמצע םיעגפנל קר אל תנכוסמה ותועמשמ
רדס לע אשונה תא תולעהל המצעל הרטמ הביצהש ,"הבושתב הרזחה יעגפנ" ,התומע ומיקה
תויתרבחה היתוכלשהלו ,העפותל תועדומה תרבגהל עייס םיעגפנה יוביר .ירוביצה םויה
,תידרחה תוטלתשהה תעינמל התומע - ( ** ).ה.ל.על המש תא התומעה התניש םימיל .תויטילופהו
תוישרפ ופשחנ תרושקתה-ילכ םע ףותישב .התוליעפ ידעי תא הביחרה איהו לדג הירבח רפסמ
.רוביצה ןיעל הפשחנ הבושתה תכ לש תיתימאה התלועפו ,ןתומכ ןיאמ תובואכ ,תומולע
ולו ,רפסה יתבו ל"הצ תונחמ תריגס םשארבו םיבושח םיירוביצ םיגשיה הלחנ .ה.ל.ע
תסנכה תודעווב ונקתוהש תונקת יפ לע ,"הבושתב הרזחה"ה יפיטמ ינפב ,תיקוח הניחבמ
.ןהלש תכשמתמו תדמתמ הפיכא תשרדנו םיקרפל תורפומ םנמא ולא תונקת .1986 תנשב

לכל הכימת תוצובק ןוגראבו הנווכהב ,הצעב דעס ןתמ אוה .ה.ל.ע לש התוליעפ רקיע
יפלא הילא ונפ םינשה ךשמב ."הבושתב הרזח"ה - תודרחתהה ךילהתמ עגפנ ומצע שחש ימ
תשרומל םיחמומ ,םיגולוכיספ ידיב עייתסהו ןייארתה לודגה םקלח .תוחפשמו םישנא
עיפומ התומעה לש ןופלטה .התומעה םעטמ ונפוה םהילאש ,ןיד-יכרועב וא ,תודהיה
יבדנתמו תרושקתב הקוצמה-יווק לש םהיטרפ םימסרפתמ םהב תומוקמב עובש ידמ
.םהל םיקקזנה תורישל ,האלמ תובדנתהב ,רבעבכ ,םויה םידמוע .ה.ל.ע

,"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ ,ןתיב-הרומז תאצוהב ,רואל אצי 1998 ראוניב
ארוקה ינפב ללוגמ רפסה .ה.ל.עב םייזכרמה םיליעפהמ ,רלמ ןדו היפוצ לש ןושארה םרפס
םיחיגמ םידש ונינפלש רפסה .תופולח הל גיצמו - התלועפ תוטישו הינייפאמ ,העפותה תא
תוחפשמ ינב לש ישיאה טביהה תא וראתב ומדוק תא םילשמ ,תודרחתה ירופיס - הלפאמ
רתויב םיינייפואה םיישיאה םירופיסה וצבוקו וטקול הז רפסב .ןהיריקי תודרחתהמ ועגפנש
,ויגיהנמו רוביצה ינפב ףושחל םתילכת .םינשה תוברב .ה.ל.ע יליעפל ורפוסש הלא ןיבמ
ילעפמ ירוחאמ תדמועה תירזכאהו השק ,הרמ תואיצמ ,תוישיאה תוידגרטה תועצמאב
הארי הלא תמא-ירופיס תרזעב ."הבושתב הרזחל תודסומ" תויניצב םייורקה תושפנה-תבינג
םימרזומ ןאל ןיביו ,תידוהיה תדל הפטהה תכרעמ לש תיתימאה התועמשמ תא טופשיו ארוקה
,תווקל שי ,אבה דעצה .תוימוקמה תויושרהו הנידמה יביצקתמ הנשב םילקש ינוילימ תואמ
לש קוחב ןוגיעו הלא תודסומב תירוביצה הכימתה לוסיחל רוביצה-יגיהנמ לש םתלועפ היהי
.םתוליעפ רוסיא


תיברמ ןיידעו ,הז בצמב ינורקע יוניש לח אל םילק םירופיש טעמל :שפוח תרעה (*)
לבקמו ךישממ "םיכרע" לודגה ןוגראה .הנידמה יביצקת י"ע םיכמתנ ידרחה ןויסימה תודסומ
.דירש יסוי ינוליחה ךוניחה רש לש וידימ םג קתע-יקנעמ

.ה.ל.ע תתומע תרגסמב לעופ שפוח רתא (**)
רפסה ךותמ טקל לש תיסורל םוגרת
הלפאמ םיחיגמ םידש
94229 םילשורי 6 'גרו'ג ךלמה 'חר - "הנאת" תתומע ךרד שוכרל ןתינ
םילקש 12.20 ךסב "הנאת תתומע" תדוקפל ק'צ ףרצל אנ
(חולשמ ימד םילקש 2.20 + םילקש 10 רפסה תולע)

Also in Russianףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא