םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ןבל אלו רוחש אל :ארקמו היגולואיכרא
ןייטשלקניפ לארשי 'פורפ :תאמ
ביבא לת תטיסרבינוא ,היגולואיכראל ןוכמה
ןצינ - ףדה תא ךרע


תיגולואית אלו תירוטסיה טבמ תדוקנמ יארקמה טסקטה לא סחייתמ הז רמאמ

תירוטסיהה תמאה לע סומלופה :םיכרוע ,רזמ 'עו ןיול 'י לצא רוא האר רמאמה
.141-152 'מע ,רוניד זכרמו יבצ ןב קחצי די תאצוהב ,א"סשת םילשורי ,ארקמב
:םג האר

I. Finkelstein: The Archaeology of the Israelite Settlement, Jerusalem 1988.
Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman: The Bible Unearthed: Archaeology's
New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts,
New York 2001
(The Free Press, a division of Simon and Schuster).


רתיהה לע רוניד זכרמלו יבצ-ןב די תאצוהל ,ןייטשלקניפ 'פורפל הדומ שפוח רתא
'פורפמ שקבל רשפא ,אשונב קמעתהל שקבמה לכ .רמאמה םוסרפב ונל ונתנש
.הז ורמאמ תא ססיב םהיפ לע ,תורוקמה תא (ונכרד) ןייטשלקניפיארקמה רופיסהו םייגולואיכראה םיאצממה ןיב המאתהה תלאש
האמכ הזמ ירוביצה חישהו יעדמה רקחמה לעמ הננעכ תפחרמ
.הנש


לעמ הננעכ תפחרמ יארקמה רופיסהו םייגולואיכראה םיאצממה ןיב המאתהה תלאש
הלגמ םלועבו ץראב רובצהש ןיינעה .הנש האמכ הזמ ירוביצה חישהו יעדמה רקחמה
תויטילופהו תויתוברתה תויוחתפתהל םאתהב ,תודרומו תוילעב ןייטצמ הז אשונב
תוחפל ,םידקת רסח טעמכ תוניינעתה לג לש ואישב םיאצמנ ונא התע .הרבח לכב
םלתב םיכלוה םניאש םירקוח .תוחורה תורעוסו חוכיווה טהלתמ ומע דחיו ,לארשיב
לע םויא"בו ,"לארשי תנידמ לש םיסרטניאה ןוכיס"ב ,"תונויצ-טסופ"ב םימשאומ
הז לכ יכ וסרגשכ ,תלטבמ הדמע וטקנ תומוחה ירמושמ םידחא ."תיברעמה תוברתה
היגולואיכראה ןיב המאתהה רסוחש אלא .ןמזה יכלהמ תעפשומה הנפוא אלא וניא
םע רובעיש תוהלב םולח וניאו םימי תרצק הנפוא וא ,שדח ןיינע וניא ארקמהו
רקחמהו ארקמה תרוקב רקחמ לש רידא ץמאמ לש האצות וז .תרחמלש רקובה
.רתויו הנש האמ הזמ יגולואיכראה

ינפל רבכ הנושארל ורמאנ םויה םיעמשומה םירבדה ןמ םידחא ,ארקמה תרוקב דצמ
-ה האמה ףוסב ,ינמרגה רקיעב ,יאפוריאה רקחמב ובצוע םהמ םיברו ,הנש םייתאמכ
,םינש האמכ ינפל רבכ עבק ןזואהלוו סוילוי ינמרגה דמולמה יכ ריכזנ םא יד .19
תובאה תפוקת רואית יכ ,תינרדומה היגולואיכראה לש התוחתפתה ינפל רמולכ
היגולואיכראה אלש ,ןאכמ .הכולמה תפוקת תואיצמ לש רוחאל הכלשה וניה ארקמב
הירוטסיהה תיברמ יבגל ,תורחא םילימב .יארקמה טסקטל ונתשיג אלא ,היעבה איה
תעד תא הנשנ אל ,הריזה ןמ היגולואיכראה תא קלסנ םא םג ,לארשי לש המודקה
.תילוש הרוצב אלא ,ארקמה לש יתרוקיבה רקחמה

יארקמה טסקטל ונתשיג אלא ,היעבה איה היגולואיכראה אל

םירשעה האמה לש םירשעה תונש ןמל רקיעב - הריזל הסנכנ היגולואיכראה ,השעמל
ידימ ארקמה תא 'ליצהל'ו םייתרוקיבה םירקוחה תונעט תא םיזהל דעונש רישכמכ -
םירצמ תאיצי ,תובאה ירופיס לש תוירוטסיהה תא ששאל תונויסינה ימזוי .'םירפוכ'ה
ישנא םבורב ויה לארשי-ץראבו םירצמב ,הימטופוסמב תוריפחב ץראה שובכו
תחכוהל רישכמ הדשה תדובעב וארש ,םיטסילטנמדנופ ארקמ ירקוחו היגולואית
יראמב תוריפחה תואצותב שומיש השענ ךכ .ארקמה לש יתרוקיבה רקחבש תועטה
תובאה תפוקת לש תוירוטסיהה תא חיכוהלו תוסנל ידכ קריע ןופצבש יזונבו תרפה לעש
,טיירבלוא לווסקופ םאיליוו וזה השיגה תא ליבוה לארשי-ץראב .נ"הספל ינשה ףלאב
ששאל שקיב ,רהב לא-תיבו לופ-לא לתבו הלפשבש םיסרמ תיב לתב ויתוריפחבש
ללוחתמש המש ךכ .תילארשיה תולחנתההו ץראה שובכ ,תובאה ידודנ רופס תא
תמייוסמ הדימב אוה ,תונורחאה םינשה םישימח וא םיעברא ךשמב השעמלו ,םויה
.הלחתהה תדוקנ לא םירזוח ונאו תוסרוק שובכהו תובאה לע תוירואיתה .רוחאל הרזח

השחרתה יארקמה טסקטה ןמ םילודג םיקלח לש תוירוטסיהל סחיב רוחאל הגיסנה
לש וא ,םהרבא לש תוירוטסיהה תלאש התיה רוד תונש ינפל קר .תיתגרדה הרוצב
- דחאכ היגולואיכראהו ארקמה תרוקיב ימוחתב - ימו רקחמה תיזחב עשוהי ישובכ
הלא םיניינע .עשוהי בירחהש םירעה תא וא ,'םהרבא תפוקת' תא תוהזל וסניש
,הבצייתהו ,המידק הענ ןוידה תיזח .רקחמה לש םויה רדסמ ןיטולחל טעמכ ודרי
תוירוטסיהה תא ררבל ןויסינב ,'תדחואמה הכלממה' תפוקת לע ,תונורחאה םינשב
הז ןיינעב .לוכיבכ ,ומיקהש הירפמיאה ףקיה לשו - המלשו דוד - תויומדה לש
,המלשו דוד יכ םיסרוגה םיטסילמינימה :םיינלוק תונחמ ינש הז לומ הז ובצייתה
םירמוחה יכו תוירוטסיה תויומד םניא ,תויארקמ-ץוח תודועתב םירכזנ םניאש
תא םיפקשמ םניא - תיטסינלהה וא תיסרפה הפוקתב - רחואמ ובתכנש ,םייארקמה
לש המויק לע טהלב ונגהש םירקוח ובצייתה םלומ .הכולמה תפוקת לש הירוטסיהה
ידוסה קשנכ היגולואיכראה הסיוג ,רבעב ומכו ;המלשו דוד לש רהוזה תיירפמיא
הסנא וז הרצק המישרב .ןבל לכה אלו רוחש לכה אלש אלא .ארקמה תא ששאל
אלא ,ילארשיה חישה זכרמל יתנווכ ןיא 'זכרמ' ירמאבו .זכרמה תעד תא עימשהל
.ירוטסיה-יארקמה רקחמב זכרמל

ארקמה תרוקיב ימוחתב םירקוחה התע םה םיטעמ
וא םהרבא תפוקת תא תוהזל וסניש ,דחאכ היגולואיכראהו
הז לומ הז ובצייתה הז ןיינעב .עשוהי בירחהש םירעה תא
המלשו דוד יכ םיסרוגה םיטסילמינימה :םיינלוק תונחמ ינש
םניא םייארקמה םירמוחה יכו תוירוטסיה תויומד םניא
םלומ .הכולמה תפוקת לש הירוטסיהה תא םיפקשמ
תיירפמיא לש המויק לע טהלב ונגהש םירקוח ובצייתה
.המלשו דוד לש רהוזה


רמול ןתינ ,תדחואמה הכלממה תודוא חוכיווה לש הרוקה יבועל ןאכ סנכאש ילבמ
ןמל ןכש ,יארקמה רוקמה לש תוירוטסיהה תלילשב רובעל הכורא ךרד דוע ןיא יכ
תוינוציח תודועת ידי לע ,יללכ ןפואב ,ךמתנ יארקמה רוקמה נ"הספל 9 -ה האמה
ןוגכ ,ונלש בחרמה ןמ םיבותכ תורוקמ ידי לע ףאו ,תוילבבו תוירושא ,תוירצמ -
םיכלמ םיריכזמ הלא תורוקמ .ןד לתמ תימראה תבותכהו באומ ךלמ עשימ תבצמ
םיעוריאב םיכמות םה ןכ ומכו ,והיקזחו אוהי ,באחא ןוגכ ,הדוהיו לארשימ
,די 'א םיכלמ) לארשי ץראל םירצמ ךלמ קשיש לש ועסמ ןוגכ ,ארקמב םירכזנש
;גל-בל ,'י 'ב םיכלמ) קשמד םרא ךלמ לאזחו לארשי תכלממ ןיב תומיעה ,(וכ-הכ
והיקזח ימיב הדוהי לע רושא ךלמ בירחנס לש ועסמ וא ,(בכ ,ז ,ג ,'גי ;חי ,'בי
.(זל ,טי-גי ,חי 'ב םיכלמ)

תושפנה לש ןמויק לע קלוח ןיאשכ ,ןיטולחל תוירוטסיה תופוקתב םגש אלא
םניא היגולואיכראהו ארקמה יסחי ,תוערואמה לש יללכה הוותמה לעו תולעופה
האמ'ב הדוהי תודלותב אוצמל ןתינ ךכל הבוט המגוד .רקיעו ללכ םיטושפ
732) III רסאלפ תלגת ידי לע לילגה שובכ ןימלש םינשה תאמל יתנווכ .'תירושאה
הדוהיב וטלש הז ןמז קרפ לש ותיברמב .לארשי-ץראמ רושא הגוסנש דעו (נ"הספל
ארקמב גצומ ,םהב ןושארה ,זחא .דוד תיב תלשושמ דכנו ןב ,בס - םיכלמ השולש
קידצכ ראותמ ונב והיקזח .רושא לומ הדוהי לש התואמצע תא ןכיסש הזככו אטוחכ
טלשש דכנה ,השנמ .רושא אבצ לומ זועב דמעש רוביגכו לארשי יהולא יכרדב ךלהש
יארקמה רפוסהו ,םילבנל שארכו םיאטוחה לודגכ גצומ ,האמ יצחמ הלעמל ךשמב
,םילודג הכ ויה ויאטח ;םילבבה ידיב םילשורי ןברוחל יארחאכ ותוא ראתמ ףא
.וישעמ לע רפכל חילצה אל - יביטמיטלואה קידצה - והישאי ודכנ וליפאש

ןניא הלא תוימדת המכ דע הליג ןורחאה רודה לש יגולואיכראה רקחמה ,הנהו
לש רמה הלרוגמ הדוהי תא ליצהש הז היה ,רבתסמ ,זחא .תירוטסיה הניחבמ תונוכנ
רסח ילכלכ גושגשל הדוהי תא ליבוה אוה ,רושא םע הלועפ ףותיש ךות .לארשי תכלממ
רהב תובשייתהה .הירוטסיהה תמב לע התוא הלעהש ןושארה היה השעמלו םידקת
.עבש ראב תעקבב ןוגכ רפס ירוזא לא הטשפתה הדוהיו הלדגו הכלה םילשורי ,החרפ
האיבהש תינקתפרהו הזיזפ ץוח תוינידמ וימי תירחאב להינ ,ותמועל ,והיקזח
,הכלממה יבחר לכב טעמכ תוומו סרה ערז רושא ךלמ בירחנס .הדוהי לע ןוסא
הלצינ םילשורי קרו ,תשלפ ירעל ורסמנו הנממ וערקנ הדוהי לש םיבושח םיקלח
תוינידמב .'םישרקה ןמ הדוהי תא םירה'ש ךלמה היה אוה - השנמו .היניש רועב
אלא ,הדוהי תא םקישש קר אל ,רושא םע הלועפ ףותש לש ,הריהזמ קיטילופ-לאיר
.שממ לש הנידמל ,הנושארל ,הדוהי התיה וימיב .ןלוכמ הלודגה החירפל איבהש
איה .יברעה רחסבו ןמשה רחסב הפתתשהו תירושאה הלכלכה לגעמל הסנכנ איה
הלפשה תוזוחמ לא ,הארנה לככ ,הרזחו עבש ראב תעקב יבחר לא הטשפתה
.והיקזח ימיב הנממ וערקנש

יארקמה רואיתה - םיינשה ןיב ימוהתה לדבהה תא ריבסהל רשפא דציכ
םייונש םניא הב וללוחתהש םייזכרמה תוערואמהש הפוקתב - היגולואיכראהו
היגולואיכראהו ארקמה ןיב האוושה םייקל רשפא יאש ,איה הבושתה ?תקולחמב
אל תולבגמ הב שי םא םג ,היגולואיכראה .םהיניב םיימוהתה םילדבהה תנבה אלל
,תאז תמועל ,יארקמה רואיתה .יתימא ןמזב תיביטקייבוא הנומת תראתמ ,תולטובמ
םייגולואידיאה םיעינמה ידי לע ןווכמ אוה ,ךכמ בושחו תוערואמה רחאל בר ןמז בתכנ
.רפוסה לש םייגולואיתהו

תראתמ ,תולטובמ אל תולבגמ הב שי םא םג ,היגולואיכראה
תמועל ,יארקמה רואיתה .יתימא ןמזב תיביטקייבוא הנומת
ןווכמ אוה ,ךכמ בושחו תוערואמה רחאל בר ןמז בתכנ ,תאז
.רפוסה לש םייגולואיתהו םייגולואידיאה םיעינמה ידי לע


םיקלחה לש םהיתומגמו םרוביח ךיראת לע תודחא םילימ אלל ךישמהל רשפא יא
וא) הרותה :השולשל ,יללכ ןפואב ,םתוא םיקלחמ םירקוחה .ארקמב 'םיירוטסיה'ה
רפס ףוס דע עשוהי) םירבד רפס לעב לש הירוטסיהה ,(The Pentateuch :שמוחה
(תיטסימונורטיודה הירוטסיהה ןלהל ,The Deuteronomistic History םיכלמ
אוה ןכש ,ןאכ ונניינעמ וניא ןורחאה שוגה .הימחנו ארזע ,םימיה ירבד לש שוגהו
לע ךמתסהל רשפא המכ דע בר קפס ןכל ;ןויצ תביש רחאל ידמל בר ןמז בתכנ
לש םכיראתל רשאב .הכולמה תפוקת לש הירוטסיה תביתכב םימיה ירבד רפס
.םירקוחה תועד וקלחנ םהיניב סחיהו םירחאה תורוקמה ינש

תרות לש תויסיסבה היתוחנהב םויה םג םיקבד םירקוחה תיברמ ,שמוחל רשא
וב תרכינ ,ףסונבו םיירקיע תורוקמ העבראמ בכרומ אוה יכ תסרוגה ,תודועתה
עיגה (P) ינהוכה רוקמה יכ קלוח ןיא .הכולמה תפוקתב םהינש - די תעיבט
דבור וב שי םאב חוכו שוטנ םלוא ,םילשוריו הדוהי ןברוח רחאל תיפוסה ותרוצל
תביש תפוקתב הארנה לככ לעפ (R) יפוסה ךרועה .הכולמה תפוקת ףוסמ ,םודק
קסועה ,תיסחי םודקו םלש רוקמ אוה ןכש ,ונניינעל רתויב בושחה אוה J רוקמ .ןויצ
הלא ןיב תוקולח ורוביח ךיראתל רשאב תועדה .היכרצו הדוהיב הנושארבו שארב
הלא ןיבל ,הירחא טעמ וא ,תדחואמה הכלממה ימיב הרק רבדה יכ םיסרוגה
.נ"הספל 6 -ה האמב תולגה תפוקתל רוביחה תא םירחאמה

תנמתסמה תיגולואיכראו תירוטסיה-תיפרגואיג ,תיבושייה תואיצמה ,יתנבה בטימל
תכלממ לש היתודלותב רחואמ ,הלאה תופוקתה יתש ןיבש ןמז לע העיבצמ J רוקממ
איבאש תואמגודב הז ןיינע לע דומעא דוע .נ"הספל 7 -ה האמב הארנכ ,הדוהי
התונוילעבו התויזכרמב ורקיעב קסוע J רוקמ יכ ןייצא וז הדוקנב רבכ ךא ,ךשמהב
םודק רבע תריציב לפטמ אוה .הינכש לומו תילארשיה היווהה ךותב הדוהי לש
לכ) 'םה'ו (הדוהי) 'ונחנא' ןיב םיינתאה תולובגה תא ביצמו ,לארשי לכ לש דיחא
.ןושארה תיבה תפוקת ףוסב הדוהי לש היגולואידיאב יוור אוה הזככ .(םירחאה
םא ףא ,תובאה ירופיס יכ ורבסש ,םירקוחה ןמ םיבר תעדל יתוא איבמ הז ןיינע
,רתוי תומודק תורוסמ רמשל םייושע ,סחיב תרחואמ הפוקתב בתכה לע ולעוה
תורוסמ םא םג םלוא .וזה תורשפאה תא לולשל ןיא ,ןכא .ונבל באמ הפ לעב ורבעש
תויטנטואה רבדב קפס םייק ןיידע ,םירואיתה ןמ קלח סיסבב תודמוע הלאכ
לא תנווכמה הרוצב בתכנ טסקטהש ךכב בשחתהב ,דועו .םהלש תירוטסיהה
תורוסמ וכותמ רזחשל ללכב ןתינ םא איה הלאשה ,םירפוסה לש היגולואידיאה
.הלאכ תומודק

שוטנ הרבעש תוכירעה רפסמ לעו תיטסימונורטיודה הירוטסיהה תביתכ ךיראת לע
הדיחא תחא הדיחיכ וזה הריציה תא ההיזש ,תונ ןיטרמ ינמרגה רקוחה .חוכיוו
ימי ירבד תא תולעהל ןויסינ הב הארו ,תולגה ימיל התוא ךראת ,תיתורפס הניחבמ
המ ,תיגולואית הניחבמ ,ריבסהל הרטמב ,ןברוחה תאוש רחאל בתכה לע המואה
הכירע ישעמל הריציה תא וקרפ םלוא ,המוד ךיראתב וטקנ וידימלת .ערא דציכו
התוא ,םתעדל .וידימלתו סורק רומ קנרפ יאקירמאה רקוחה ובצייתה דגנמ .םידחא
הרוצבו ,הנושארה םעפב בתכה לע התלעוה תיטסימונורטיודה הירוטסיהה ,לבקמ ינא
םוחתב ויתולועפל תיגולואידיא המרופטלפכ ,הדוהי ךלמ והישאי ימיב ,האלמ טעמכ
ונופש םיילארשיה תוזוחמה לא תילאירוטירט תוטשפתהל ויתופיאשלו ןחלופה זוכיר
,דחא לא' התונכל רשפאש היגולואידיא התיה וז יכ ינמוד .הגוסנה רושא ידי לע
תא השיגדה איה .'(דוד תיב תלשושמ) דחא ךלמו (םילשורי) תחא הריב ,דחא שדקמ
בטימל .דוד תיב תלשושל תיחצנה תיהולאה החטבהה תאו םילשוריב ןחלופה זוכיר
הירוטסיהה ,וזככ .ילארשי-ןפה ןויערה תא ,הנושארל השעמל ,הרצי איה ,יתנבה
והישאי רואיתב האישל העיגה (רקחמה ןוגר'זב Dtr1) תירוקמה תיטסימונורטיודה
הכירע הרבע איה ןברוחה רחאל .דוד תיב תלשוש לש יביטמיטלואה קידצה ךלמכ
ותומ ןמל הדוהי לש הימי תירחא תא רוציקב ראתל הדעונש (רקחמה ןושלב Dtr2)
רשא תא ,תיגולואית הניחבמ ,ריבסהלו ןברוחה רחאל דעו והישאי לש יופצ יתלבה
.עריא

םעפב בתכה לע התלעוה תיטסימונורטיודה הירוטסיהה
,הדוהי ךלמ והישאי ימיב ,האלמ טעמכ הרוצבו ,הנושארה
ןחלופה זוכיר םוחתב ויתולועפל תיגולואידיא המרופטלפכ
תוזוחמה לא תילאירוטירט תוטשפתהל ויתופיאשלו
תודלות ירואית .הגוסנה רושא ידי לע ונופש םיילארשיה
ובתכנ דחאכ תיטסימונורטיודה הירוטסיהבו שמוחב לארשי
תיעיבשה האמב ,הדוהי תכלממ לש הימי תירחאב םרקיעב
תולגה תפוקתב רתוי תורחואמ תוכירע ורבעו ,נ"הספל
.ןויצ תביש תפוקתבו


תורוקמב שמתשה תיטסימונורטיודה הירוטסיהה לש הרבחמ יכ קפס לש לצ ןיא
םירצמ ךלמ קשיש לש ועסמ לע ,לשמל ,עדי דציכ ןכ אלמלאש ,וימיל םימדוק
אוה יכ םיסרוגה םירקוחה ןמ שי ,וזמ הרתי ?וימי ינפל םינש תואמ שולש הדוהיל
דיקפת תאלממ היגולואיכראה .הביתכה ימיל ומדקש םימלש םישוג ורוביחב בליש ףא
ןיבהל רשפא יא יכ ,לשמל ,התארה איה .טסקטב םימודק םירמוח לש םייוהיזב ישאר
האמב הליש לש הנברוחל רחואמ וניאש ,םודק עקר לע אלא הליש שדקמ רואת תא
תואיצמ ףקשמ הדוהי רה םורדב דוד לש ותרובח רואת ,המגוד דועו .נ"הספל 10 -ה
.תימורדה הכלממה לש היתודלותב תמדקתמ הפוקת עקר לע הניבהל השקש תיפרגומד
הנוכנ הרוצב םגיצהל גאד רבחמהש חינהל ריבס ,םימודק םירמוחב שומיש ותושעב
םרכזש םיעוריא לש וא ,וימיל ןמזב םיבורק םיעוריא לש םירקמב רקיעב ,יללכ ןפואב
השק ךכ םג ךא .ויארוק ןומא תא דבאמ היה אוה ,תרחא ;םיברב רמתשה קזחה
ךכ .הלאה םימודקה תורוקמה תא ויתומגמו ולש היגולואידיאה התווע המכ דע תעדל
טסקטה לא סחייתהל ןיאו ,ופוגל הרקמו הרקמ לכב ןודל שיש ,אוה לזרב ללכש
ורבחמש ןוויכ קר רחא וא הז רקחמב יפוד ליטהל ןויסינ ,ןכל .ןבלו רוחש יעבצב
.ארקמ רקח תונש םייתאמ דגונ רחא רוקמ החודו דחא רוקמ לבקמ

.ארקמב 'םיירוטסיה'ה םירמוחה לש תוירוטסיהב רהזיהל שי המכ דע םיארמ הלא לכ
הירוטסיהה לעב .תינופצה לארשי תכלממ תודלותב לופיטה תא איבא המגוד םשל
הנש האמכ ,ולש הפקשהה תדוקנ ךותמ ןופצה תכלממ תא ראת תיטסימונורטיודה
אוה .תילכתב תילילש התיה תינופצה הכלממה לא ותשיג ,דחא דצמ .הנברוח רחאל
ןב םעברי יאטחל הנווכה) ותדלוה םע דימ ומויק תוכז תא דביאש אטוח ףוג הב האר
יחטש לש ימיטיגלה שרויה אוה יכ והישאי תנעטל דסמה תא רוציל ידכ ,ינש דצמ .(טבנ
,תולגב וכלה אלש התייסולכוא ידירש לש דיחיה ךלמה אוה יכו ,הנניאש לארשי
ןבומ ןאכמ .הדוהיל תוחא הכלממכ הגיצהו רחואמ 'בד קוביח' רבחמה הל קינעה
הירוטסיהה ךותמ לארשי תכלממ לש הנימא הירוטסיה רוזחשב ישוקה
ידי לע ורחשוה ,לשמל ,ינשה םעבריו באחאכ םילודג םיכלמ .תיטסימונורטיודה
לע םידמלמ היגולואיכראהו םיינוציחה תורוקמה קרו ,ודמוג םהיגשיהו ,רפוסה
תא המאת אלש העד לכ יכ חינהל שי ,הדוהיב םיקסועשכ םגו .יתימאה םחוכ
,ןבומכ ,םירומא הלא םירבדו סקדוקה לא הסנכנ אל תויטסימונורטיודה תופקשהה
הרבחב דחא דצ לש וירבד תא םיארוק ונא הז הרקמב םגש ךכ .האובנה תורפסב םג
םידדצ ויה יכ רורב טסקטה לש ןיטישה ןיבמש תורמל ,תיעיבשה האמב הדוהי לש
.םיפסונ

שמוחב לארשי תודלות ירואיתש איה ,יתעדל ,תירקיעה הדוקנה ,ךכ וא ךכ
תכלממ לש הימי תירחאב םרקיעב ובתכנ דחאכ תיטסימונורטיודה הירוטסיהבו
תולגה תפוקתב רתוי תורחואמ תוכירע ורבעו ,נ"הספל תיעיבשה האמב ,הדוהי
.ןויצ תביש תפוקתבו

רודב היגולואיכראהו ארקמה יסחיב ללוחתהש יטמרדה יונישה תא ןייצל יאדכ ןאכ
היגולואיכראה הסנכנ ךכ רחא .היגולואיכרא אלל טסקטה ןחבנ ,הליחתב .ןורחאה
רשאל הארקנ איה .טסקטה רקח לש החפשכ השמיש איה הליחתבש אלא ,הריזל
היגולואיכראה תנגנמ ןורחאה רודב קר .רחא וא הז רוקמ (תוחדל תורידנ םיתיעל קרו)
.םירושימ ינשב תנגנמ איהו .הלשמ תיאמצע הקיסומ

היגולואיכראה ,שממ לש םיירוטסיה םיטסקט ןיאב ,תומדקומה תופוקתה יבגל ,תישאר
רקחב אצמנ ךכל האנ המגוד .לארשי תודלותל תידעלבה תודעה תא תקפסמ
וז הדימב ,וללש ןורחאה רודה לש תוריפחהו םירקסה .'תילארשיה תולחנתה'ה
,יאבצ שובכ - לארשי תישאר לע תולבוקמה תוירואיתה שולש לכ תא ,תרחא וא
תפוקת יירפכ תורושמ האבש תיתרבח הכפהמו רפסה ןמ םידוונ לש הטקש הרידח
ןורחא בלש קר היה רהב יבושייה לגה יכ התארה היגולואיכראה .תרחואמה הזנורבה
ןאכמ .תוימוקמ תוצובק לש תודוונתהו תובשייתה לש חווט יכורא םיכילהתב
ואב - םילארשי-וטורפה םה ירה - המודקה לזרבה תפוקתב רהב םיבשייתמהש
היגולואיכראה .תרחואמה הזנורבה תפוקתב ,'ינענכ' רמולכ ,ימוקמ ידוונ רוקממ םבורב
,יבושייה ךילהתה לש תיפרגואיגה תוטשפתהה :םיכילהתה יטרפב םג תובר הפיסוה
תורגסמה בוצע תישארו יתרבח דובר תורצוויה ,היסולכואה לש תילכלכה תוחמתהה
.המוד עקרמ וחמצש בחרמב םירחאה םימעל לארשי ןיב ,םימיל ,ודירפהש ,תוינתאה

איה ןכש ,ילאוטסקטה ןוידה תא ,הבר הדימב ,ביתכהל הלוכי היגולואיכראה ,תינש
היפרגוירוטסיהה לש םינושה היקלח לש הביתכה ךיראת תלאש לע רוא ךופשל הלוכי
ןוידה תא דקמל שי ,הדוהיב בתכנ רמוחה תיברמ יכ לכל רורבש ןוויכ .תיארקמה
.תימורדה הכלממב

ויה אלש ,הז ןיינעל תויטירק תודוקנ שולש לע ועיבצה תונורחאה םינשה ירקחמ
םג ךא רהב רקיעב - הדוהיב וכרענש םיבחרנה םירקסה ,תישאר .ןכל םדוק תועודי
8 -ה האמה ףוס ינפל הלחה אל םש תיבושייה החירפה יכ וארה - םירחא םילבחב
תונש האמ ,תינש .היסולכואב לילד ,ילוש רפס רוזא הדוהי התיה זא דע .נ"הספל
םש בושייה היה נ"הספל 8 -ה האמה ףוס דעש ךכ לע תועיבצמ םילשוריב רקחמ
היה אל נ"הספל 9 - הו 10 -ה תואמה לש בושייה ,דועו תאז .דוד ריעל לבגומ
לש הנמז - 10 -ה האמב םירבדה םירומא דחוימב .לדלודמו לד רפכ רשאמ רתוי
,דוד ריע תונורדמב וליפאו םילדו םיטעמ ןמז קרפמ םיאצממה .תדחואמה הכלממה
.הז ןמז קרפמ םיסרח ואצמנ אל טעמכ ,ריעה יכפש תא אוצמל םיפצמ ונייה םש
אל תורחואמ תופוקתב הינב ידי לע םרגנש סרהמ עבונ םיאצממה רדעה יכ הנעט
םידירשו הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ םילודג םירוציב ןכש ,הז הרקמב תספות
החירפ לש תופוקת ,תורחא םילימב .ואצמנ םג ואצמנ הכולמה ימי תירחאמ םימישרמ
הכפהו תיברעמה העבגה לא הטשפתה םילשורי .רחואמה סרהה תורמל תוגצוימ
החירפה ןמ האצותכ שחרתה הז ךילהת .8 -ה האמה ףוס ןמל קר שממ לש ןילופורטמל
ןמו השובכה לארשימ הריבל ואבש םיטילפ לש םרז תובקעבו הדוהי לש תילכלכה
תולד לע תודמלמ הדוהיב תוריפח תונש האמ ,תישילש .הדוהימ הערקנש הלפשה
הטשפתה אל שממ לש הביתכ ,השעמל .נ"הספל 8 -ה האמה ףוס דע בותכה אצממה
ומייקתה אל תע התוא דע ,תורחא םילימב .נ"הספל 7 -ה האמה ינפל הדוהי יבחרב
םייתוברתהו םיילכלכה ,םייפרגומדה םיאנתה טרפב םילשוריבו ללכב הדוהיב
תכרעמ התיה םא קפס .להנמ תומישרל רבעמ םיטסקט לש תיביסמ הביתכ ורשפאש
יעדוי 'םינכרצ' ויה אלש יאדובו הירוטסיהו תד ,תורפס תוריצי ובתכש םירפוס לש
םייגולואיכרא םיטביה השולש לכמ .הז גוסמ תיגולואידיא תורפסל בותכו אורק
.נ"הספל 10 -ה האמב בתכיהל היה לוכי אל J ומכ רוביח יכ ,אופא ,םיארמ וללה

ןמ דחא ,ןחבמ ירקמ ינשב ליעל יתנעטש רשא תא רוצקב םיגדהל ינוצרב התע
,הירוטסיה ןאכ רזחשל יתעדב ןיא .תיטסימונורטיודה הירוטסיהה ןמ ינשהו שמוחה
.הדותמה לע עיבצהל אלא

ללכב הדוהיב ומייקתה אל הריפסה ינפל 7 -ה האמל דע
םיילכלכה ,םייפרגומדה םיאנתה טרפב םילשוריבו
רבעמ םיטסקט לש תיביסמ הביתכ ורשפאש םייתוברתהו
ובתכש םירפוס לש תכרעמ התיה םא קפס .להנמ תומישרל
'םינכרצ' ויה אלש יאדובו הירוטסיהו תד ,תורפס תוריצי
לכמ .הז גוסמ תיגולואידיא תורפסל בותכו אורק יעדוי
יכ ,אופא ,םיארמ וללה םייגולואיכרא םיטביה השולש
.נ"הספל 10 -ה האמב בתכיהל היה לוכי אל J ומכ רוביח


ןזואהלוו וקפקפ 19 -ה האמה ףוסב רבכ .'תובאה תפוקת' איה הנושארה המגודה
ושענ 20 -ה האמה תישאר ןמל ךא .'תובאה תפוקת' לש תוירוטסיהב וירבחו
רפס ירופיסל םיאתתש תיגולואיכראו תירוטסיה הילאיר אוצמל םישאונ תונויסינ
- תיסחי תרחואמ הפוקתב ובתכנ םירופיסהש ,ןבומכ ,ועדי םירקוחה .תישארב
ולגלגתנש םימודק םירופיס ולא יכ וחינה ךא - תדחואמה הכלממה ימי ינפל אל
היצמיטיגל הנתנ וז הפקשה .לזרבה תפוקתב בתכה לע ולעוהש דע הפ לעב תרוסמב
םיינרמש םירקוח וחילצה ךכו ,נ"הספל ינשה ףלאה תישארב תובאה תפוקת תא שפחל
תכשמנ ,תובאב הליחתמש תיווק הירוטסיה לש יסיסבה יארקמה ןויערה תא רמשל
תמקהב האישל העיגמו ,םיטפושה תפוקתב ,שובכב ,הנממ האיציבו םירצמל הדיריב
תואיצמל םירורב םיזמר םירופיסב שיש ךכל ,ןבומכ ,בל ומש םירקוחה .הכולמה
ינפל הירוטסיהה תמב לע ולע אלש םימע - םימראו םיתשלפ תרכזה ןוגכ ,תרחואמ
םיגשומב ,רמולכ ,'םימזינורכנא'ב רבודמ יכ וחינה םה םלוא .לזרבה תפוקת
.בתכה לע ולעוה וללהש תעב םימודקה םירופיסה לא ובברתשנש תרחואמ הפוקתמ
תוחנהל םיעייסמכ ושרופ םודקה חרזמה ןמו לארשי-ץראמ םייגולואיכרא םיאצממ
ימי לש םירעה תסירק רחאל תודוונ לש הפוקתל ,לוכיבכ ,תודעה השרופ ךכ .הלא
יניד ונבוה ךכו .ןאצ יעורכ תובאה לש יארקמה רואיתל המיאתמכ המודקה הזנורבה
ירופיסב תפקתשמה תואיצמל םימיאתמכ קריעבש יזונ תודועתב םירכזנה החפשמ
היגולואיכראה יכ ררבתהשכ ,ךורא אל ןמז רחאל וחדנ הלאה תויודעהש אלא .תובאה
תופוקתב םג םילבוקמ ויה יזונ תודועתב םיפקתשמה םיגהנמה יכו המיאתמ הניא
.רתוי תורחואמ

םירקוח ,רחא ןושל .רקיעל לפטמ וכפה 'םימזינורכנא'הו ,רקחמב הנפמ ללוחתה זא
תא ןגעל היושעה הדיחיה תודעה השעמל םה 'םימזינורכנא'הש ךכ לע ועיבצה
ועיבצהש תולוק רתויו רתוי ועמשנ ךכו .יהשלכ תירוטסיה תואיצמ ךותל םירופיסה
.םירופיסה ןמ תפקתשמה הפוקתה לעכ רתוי רחואמ ףא ילואו לזרבה תפוקת לע
םא יד .תרחואמה הכולמה תפוקת לש קהבומ ףונ הלגמ תובאה ירואיתב טבמ ,ןכאו
םילמגב שומישה תא ,םורדמש רבדמה ייברע תא ,םודאב הכולמה ןויצ תא ריכזנ
רוא ןויצ תא ,(לשמל ,ףסוי תשרפב םילאעמשיה תחרוא) יברעה רחסל םיזמרהו
הלא לכ .תרחואמה רושא תוריב תרכזה תאו (םילבבה ,רמולכ) םידשכה לש םריעכ
תיגולואיכראה תודעה םג ךכו .נ"הספל 8 -ה האמה ףוס ינפל םימיאתמ םניא
תומוקמ - (הבצח הארנה לככ) רמתו רבג ןויצע ,ענרב-שדק תוריפחמ לשמל ,הרישיה
ויה אלשו נ"הספל 7 -ה האמה ינפל םיבשוימ ויה אלש ,תובאה ירופיסב םירכזנה
.הירחאל םיבושח

לפטמ וכפה 'םימזינורכנא'הו ,רקחמב הנפמ ללוחתה זא
השעמל םה 'םימזינורכנא'הש ךכ לע ועיבצה םירקוח .רקיעל
תואיצמ ךותל םירופיסה תא ןגעל היושעה הדיחיה תודעה
לע ועיבצהש תולוק רתויו רתוי ועמשנ .יהשלכ תירוטסיה
תפקתשמה הפוקתה לעכ רתוי רחואמ ףא ילואו לזרבה תפוקת
לש קהבומ ףונ הלגמ תובאה ירואיתב טבמ .םירופיסה ןמ
רבדמה ייברע ,םודאב הכולמה .תרחואמה הכולמה תפוקת
םריעכ רוא ,יברעה רחסל םיזמרהו םילמגב שומישה ,םורדמ
,תרחואמה רושא תוריב ,(םילבבה ,רמולכ) םידשכה לש
ףוס ינפל םימיאתמ םניא הלא לכ - רבג ןויצע ,ענרב-שדק
,תובאה ירופיסב םירכזנה תומוקמהו ,נ"הספל 8 -ה האמה
.נ"הספל 7 -ה האמה ינפל םיבשוימ ויה אלש


תיבושייה תואיצמב קר אל ןנובתהל יואר ןכש ,יד ןיא הלא לכב םלואו
,ליעל יתנייצ רבכש יפכ .םירופסה ירוחאמש היגולואידיאב םג אלא ,תיטילופהו
ךותמ ,םורדלו ןופצל ףתושמ םודק ילארשי רבע תריציב םיקסוע תובאה ירופיס
םימיל קרו ךא המיאתמ וזכ היגולואידיא .הדוהי לש הנורתיו התויזכרמ תשגדה
םהב שפחל ול לא תובאה ירופיסב ארוקהש ןאכמ .לארשי תכלממ ןברוח רחאלש
רבחמה הסינ רשא תא רזחשלו תוסנל הנושארבו שארב וילע המוש .המודק תואיצמ
לשו הכולמה ימי ףוס לש תואיצמה תא ,אופא ,םיפקשמ םירופיסה .ויארוקל רוסמל
ןורבחב הלפכמה תרעמ רופיס .תחא המגוד ךכל איבהל ינוצרב .ןויצ תביש תפוקת
יכ םא ,ןושאר תיב ימי ףוסמ דבור וב שיש רשפא ,הזככו ,ינהוכה רוקמל ךייש
רופיסה דציכ תוארל השק אל ,ןכאו .ןויצ תביש ימיב תיפוסה ותרוצל אבוה אוה
הכולמה ימי ףוסב .תופוקתה יתש לש םייטילופהו םייגולואידיאה םיכרצל םיאתמ
םג , המואה תובא תרובק םוקמכ ,הדוהי רמולכ ,ןורבח לש התובישח תא שיגדה אוה
ץוחמש האימודיאמ קלח ןורבח התיה ןויצ תביש ימיבו .ינופצ ולש עקרהש בקעי לש
תפוקתב ןורבח לש התויזכרמ לע ועדי יאדוב הווחפה יבשות .דוהי תווחפ תולובגל
הירוטירטה לא םהלש רשקה תא קזיח וז ריעב תובאה תרובק רופסו ,ןושארה תיבה
ןמזל םודק םרוקמ םמצע םירופסהש תורשפאה תא ןבומכ ללוש וניא הז לכ .וזה
.ירשפא ונניא ,םירחאב ומכ ,הז רופיסב קיתע ירוטסיה ןיערג יוהיזש אלא ,הביתכה

השובכ תא ראתמ עשוהי רפס .תיטסימונורטיודה הירוטסיהה ןמ המגודל רובענ התעו
איבצמ תגהנהב ,ןענכ יכלמ דגנכ הדש תוברקו רוצמ תומחלמב לארשי-ץרא לש
ילבח םה ירה ,ושבכנ אלש םיקלח ורתונ יכ םא ,ץראה הטקש המחלמה םותב .ריהזמ
הנוש הנומת גיצמ םיטפוש רפסב ןושארה קרפה .(ו-ב ,גי עשוהי) 'תראשנה ץראה'
שירוהל ןופצה יטבש ןולשכ לשו ץראה םורדב תוימוקמ שובכ תומחלמ לש ,והשמ
םירחאו ןידי ,טיירבלוא ואצי הז רואת םע .םברקבש תוינענכה םירעה ןמ תובר
אלא .שיכלו רוצח ,לא-תיב ןוגכ ןענכ יליתב עשוהי לש שובכה ישעמ תא תוהזל
דוסי ןיא ןענכ לש יאבצה שובכה רופסל יכ םינשה ךשמב התארה היגולואיכראהש
ןוגכ - שובכה תשרפב תורכזנה םירעה ןמ תובר יכ רבתסה .תירוטסיהה תואיצמב
,תורחאו ,תרחואמה הזנורבה תפוקתב ללכ תובשוימ ויה אל - ןובשחו יעה ,דרע
ועתפוה אל םינמרגה םירקוחה .לדו ריעז רירפכמ רתוי ויה אל ,תומרי ןוגכ
ירואית תא תששאמכ התארנ היגולואיכראהש ןמזב דועש ןוויכ ,הלא םייוליגמ
הרובג ירופיסכ רמולכ ,םייגולויתא םירופיסכ םתיברמ תא ןיבהל ועיצה םה שובכה
םימצע לש תואיצמ ריבסהל ידכ לזרבה תפוקתב םילארשיה ידי לע ורבחתנש םייממע
תיב דילש לת-אב ישילשה ףלאה ריע לש תומוצעה תוברוחה ןוגכ ,םתביבסב םיגירח
לכל ףסונב .הדקמ לש הרקמב החתפל ןבאו הלודג הרעמ וא ,יעה רופס לש הרקמב לא
םיזכרמ ויה ןכאשו ,שובכה תשרפב תורכזנש םירעב תוריפחמ תורבטצמ תויודע ,תאז
ירע ןברוחש ךכ לע תועיבצמ - ודיגמו שיכל ,רוצח ןוגכ - תוינענכ הנידמ ירע לש
הלכו 13 -ה האמה עצמאב לחה ,הנש האמכ ךלהמב שחרתהו יתגרדה היה ןענכ
ירע ןברוח יכ העדב םויה םידיחא םירקוחה ,ףוסבלו .נ"הספל 12 -ה האמה עצמאב
םיה יבחר לכב תע התואב הללוחתהש ,ןשיה םלועה תוכרעמ תסירקמ קלח היה ןענכ
תוכרעמב םיימינפ םיישק ואלימ שחרתהש המב בושח דיקפת יכו ,יחרזמה ןוכיתה
התיה לארשי תישאר וז הניחבמ .'דכו םי ייוג תוצובק לש הריגה ,ןשיה םלועה
.ךפיהל אלו ןענכ ירע ןברוח לש אצוי לעופ

םג ?'א םיטפושבו עשוהי רפסב ץראה שובכ רואת תא ,ןכ םא ,ןיבהל ונילע דציכ
המלועב טיישמ אוה יכ עדיש ןידה ןמ םירופיסה תא ארוקה ,הז הרקמב
הזנורבה תפוקת יפונב אלו הכולמה ימי ףוס לש הדוהי לש יגולואיתהו יגולואידיאה
,הנושארבו שארב ,םיפקשמ הלאה םירמוחה .'א לזרבה תפוקת וא תרחואמה
,נ"הספל תיעיבשה האמב םילשורי שדקמו דוד תיב תלשוש לש תורטמהו תונויערה תא
רקוח הארהש יפכ ,ךכיפל .םידיגו רוע זא םרקש ילארשי-ןפה ןויערה תא רקיעבו
לש ותומד לש רוחאל הכלשה אלא הנניא עשוהי לש ותומד ,ןוסלנ דר'ציר ארקמה
,תודגא לע ילוא ססובמה) לשמ םניה שובכה ירואית ,יתנבה בטימלו .והישאי
תשרויה איה הדוהי יכ רמול אלא אב אלש (םייטנטוא תונורכיזו םע ירופיס
וערקנש הלפשה יחטשלו הנניאש לארשי תכלממ לש תוירוטירטל הדיחיה תימיטיגלה
לש תיחרזמ תימורדה ריעה התיהש ,וחיריב לופיטה ךכ .רושא ידי לע הדוהימ
בלב ויהש ,לא-תיבו יעב לופיטה ךכ ;והישאי תכלממ לא החפוסו תינופצה הכלממה
האמב הרזחש ,הלפשב קוסיעה ךכ ;רושא תגיסנ םע והישאי ידי לע 'שבכנ'ש רוזאה
תולובגב קוידב תללוחתמש ,ןופצב המחלמה רואת ךכו ;הדוהי ידיל נ"הספל 7 -ה
אב אלש ,תראשנה ץראה רואיתב ןידה אוהו .תינופצה הכלממה לש לילגה ירוזא
לוכי וניא ןכלו הכולמה ימיב הדוהיו לארשי תוכלממ ידיב היה אלש המ רידגהל אלא
- ושבכנ אלש םירעה תמישרו ,םירחואמה דוד יכלמ תומולח יפ לע םג שממתהל
הכלממה לש הנולשיכל יגולואית לשמ אלא הניאש - ןופצה יטבש ימוחתב ןלוכש
.הכותמ ןענכ לש התוברת תא רעבלו רוקעל תינופצה

תא תרפסמש ,היגולואיכראה תבצינ דחא דצמ :הלופכ תואיצמב םיננובתמ ונאש ןאכמ
,יארקמה רופיסה דמוע ינש דצמו ,ןמזה ןב ילכלכה ,יפארגומדה ,יבושייה רופיסה
הכולמה ימי ףוס לש הדוהי לש היתורטמ תא תרשל ידכ תרחואמ הפוקתב בתכנש
םירחואמה םירואיתה םא םגש ךכ .ןויצ תביש ימי לש םילשוריב שדקמה תליהק לשו
תעדל השק ,תישאר .םרזחשל רשפא םא בר קפס ,םימודק תונורכיז לע םיססובמ
םהב ושע םירחואמה םירפוסה ,תינשו .וללה םירופיסה ורבעוה ןמז המכ ךשמבו דציכ
.רכה אלל םתוא ותוועש רשפא ןכלו םהיכרוצל שומיש

תיגולואיכרא תואיצמ עקר לע ,אופא ,אורקל שי םירצמ תאיציו תובאה ירופיס תא
לש םייגולואידיאה םיכרצה עקר לעו נ"הספל 7 -ה האמל תמדוק הנניאש תירוטסיהו
לארשי ,האלהו .ןויצ תביש ימי לש דוהי תווחפ לשו הדוהי תכלממ ימי יהלש
םיווקה ובש ,ךוראו יטיא ךילהתב השבגתהו ןענכ תייסולכואמ החמצ המודקה
ךילהתב םה םג ורצונ םימראו םינומע ,םיבאומ ,םילארשי ןיב םיינתאהו םיימואלה
העוט ינניא םאו .ןענכ ירע לש יאבצ שובכ היה אל אליממו . םינש תואמ ךראש
תיגולואיכראה עקרקה תטמשנ ,לזרבה תפוקת תובכש ךיראתל עיצמ ינאש ןוקיתב
בר קפס ,דועו .תגשגשמו הלודג ,תרהוז הנידמכ תדחואמה הכלממה רואיתל תחתמ
ןטק ונניא ןתוברתב דירפמה ירהש ,'תומואת' תונידמ ויה הדוהיו לארשי םא יניעב
החתפתה אל הדוהיו הנושארה 'תילארשי'ה הנידמה התיה לארשי .דחאמה ןמ
הלודגה לארשי לש ןויערה ,רמולכ .לארשי לש הנברוח ינפל שממ לש הנידמ ללכל
.נ"הספל 8 -ה האמה ינפל ץצ אל

עקר לע ,אופא ,אורקל שי םירצמ תאיציו תובאה ירופיס תא
7 -ה האמל תמדוק הנניאש תירוטסיהו תיגולואיכרא תואיצמ
השבגתהו ןענכ תייסולכואמ החמצ המודקה לארשי .נ"הספל
ירע לש יאבצ שובכ היה אל אליממ .ךוראו יטיא ךילהתב
הכלממה רואיתל תחתמ תטמשנ תיגולואיכראה עקרקה .ןענכ
לארשי םא בר קפס .תגשגשמו הלודג הנידמכ תדחואמה
הנידמה התיה לארשי :'תומואת' תונידמ ויה הדוהיו
לש הנידמ ללכל החתפתה אל הדוהיו הנושארה 'תילארשי'ה
לארשי לש ןויערה ,רמולכ .לארשי לש הנברוח ינפל שממ
.נ"הספל 8 -ה האמה ינפל ץצ אל הלודגה


תינופצה הכלממה לש הנברוח םע .בויחל אובמ קר הניה ,הז הרקמב ,הלילשה ךא
אלפה ללוחתמ ןאכו .תילארשיה הירוטסיהה תביתכל ואיבהש םיאנתה רצוויהל ולחה
הריזב תילושו תדדובמ ,הריעז הנידמב :םלוכמ לודגה יגולואיתהו יתורפסה
,שיא 100,000 -כ התייסולכואו ,ר"מק 2000 -כ ילוא היה החטשש ,תימואלניבה
לכונ םא יניעב בר קפס .תיברעמה תוברתה תא הבציעש תיתורפסה הריציה הצרפתה
האמה לש םילשוריב הללוחתהש תיגולואידיאהו תיתוברתה הרעסה תא רזחשל םעפ יא
ןמו היגולואיכראה ןמ םיצבצבמ םש ולעפש תוחוכה ןמ םידחא םלוא .נ"הספל 7 -ה
רשפיאו רוזאב יטננימודה םרוגל הדוהי תא ךפה לארשי לש הנברוח .יארקמה טסקטה
הכלה אלש התייסולכוא לעו השובכה לארשי יחטש לכ לע תוגיהנמל ןועטל הל
הריזה ןמ רושא תגיסנ ינפל שממתהל ולכי אל ,ויה םא ,הלאכ תונויער .הלוגב
תיטסימונורטיודה היגולואידיאה הצרפ זא .נ"הספל 7 -ה האמה לש הינשה תיצחמב
לש ןוטלשלו דחא םוקמב ,דחא לא תדובעל האירקה התיה הזכרמב .התמצוע אולמב
תובאה ירופיס - םיטסקטהו .לארשי לכ לע - דוד תיב תלשושמ - דחא ךלמ
תרשל םלוכ ודעונ - תיטסימונורטיודה הירוטסיההו ,םירבד רפס תקוח ,םיטפושהו
המצוע םירבוצ ויה הלאה תונויערה םא יניעב קפס ,ךכ םגו .הלאה תונויערה תא
םג ומיאתי םהש ךכל האיבהו הלגלגתהש הרוצב הירוטסיהה הלגלגתה אלמלא
לא תיטסימונורטיודה היגולואידיאה הלחלח ךכ .ןויצ יבש לש שדקמה תייליהקל
.המודקה תורצנה לא הכרדו ינש תיבה ימי לש תודהיה

היגולואידיאה הצרפ נ"הספל 7 -ה האמה לש הינשה תיצחמב
האירקה התיה הזכרמב .התמצוע אולמב תיטסימונורטיודה
תלשושמ דחא ךלמ לש ןוטלשלו דחא םוקמב ,דחא לא תדובעל
,םיטפושהו תובאה ירופיס - םיטסקטה .לארשי לכ לע דוד תיב
ודעונ - תיטסימונורטיודה הירוטסיההו ,םירבד רפס תקוח
.הלאה תונויערה תא תרשל םלוכ


המוהמלו תיארקמה 'הירוטסיה'ב םוצעה ןיינעל הביסה םכל ירה - לגעמה רגסנ ךכו
וז 'תמא' ,הנהו .תיארקמה 'תמא'ה לע תמייאמ היגולואיכראהש תמיא לכ תללוחתמה
םי תייצחב אלו ינשה ףלאה לש רמועלרדכ ירחא םהרבא לש ףדרמב אל .תמייק ןכא
וחירי תומוח ביבס תורצוצחה תועורתב אל םג ;תינוערפה הפוקתב הברוחב ףוס
דעו תרפה ןמ תערתשמה המלש תכלממב אל וליפאו תרחואמה הזנורבה תפוקת ףוסב
,םיישקב ,םיפחדב ,םיכרצב ,תואיצמב תמייק וז תמא .נ"הספל 10 -ה האמב םירצמ
שדקמה תליהק לשו הכולמה ימי ףוסב הדוהי לש תוליפתבו תווקתב ,םילוכסתב
.ןויצ תביש ימי לש םילשוריב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא