םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכעשוהי לש דובאה םויה
תויעטהו תויועט לע


ןידרבייס


הלחתהב .ינשה "שפוח" סנכב תאשל רומא יתייהש האצרהה תא ,תוכירא רתיב ,ליכמ הז רמאמ
ןכא אוה ,שבתשהל לוכי והשמ םא"ש רמואה ,םסרופמה יפרמ קוח םש לע הל אורקל יתבשח
לע ,רבתסמ ,התרש ןיידע יפרמ קוח לש וחור ךא ,יחכונה םשה תא יתרחב ןכמ רחאל ."שבתשי
םוקמב "דובאה ןמויה" תועטב בתכנ ליימיאב החלשנש הנושארה הנמזהב ,לכ םדוק .האצרהה
הלטוב תאז לכ לע ףסונו - סנכה םויב לוקה תא יתדביאו יתננטצה ,הזמ ץוח ."דובאה םויה"
.עדנ אל םלועלש הארנכ ?קומע יטסימ רשק ?םירקמ ףוריצ .ןמז רסוחמ ףוסב האצרהה

* * *

,חריה לע םדא לש הנושארה התיחנהמ ששואתה םרט םלועה .1970 - הנשה .ליחתנו הבה ,ןכ םא
- א"סאנ - תיאקירמאה ללחה תונכוסבו ,ןוטייפ יטנומ לש ףפועמה סקרקהו קוטסדוו לביטספ
םיגשומב) המצועה יבר םהיבשחמ תא וניזה םה .אבה טקייורפה לע ץרמה אולמב םינעדמ ודבע
,המידק תובר םינש ךשמל תכלה יבכוכו חריה ,שמשה ימוקימ תא ובשיחו ,םינותנב (ןבומכ ,זא לש
תכרעמו ליאוה .ועקתנ םיבשחמה ,הרהזא ילב ,םואתפ עתפל .תויללחל םילולסמ יבושיח ךרוצל
יאנכט .םלוכ תא העיתפה םיבשחמה לש וז תועקתיה ,זא תמייק התייה אל "תונולח" הלעפהה
וצירה ,הנכותב ושפשפ םינעדמה .הרמוח תלקת םוש אוצמל וחילצה אל םוקמל וקעזוהש בשחמה
ועיגה םה ףוסבל .בושיחב הדוקנ התואב עקתיהל ךישמה בשחמהו - ורקחו וקדב ,בוש התוא
ולכי אל ומע ,ןמזב רסח םוי שיש םושמ ,ועקתנ םיבשחמה :האבה המיהדמהו הרזומה הנקסמל
...תאז לכבו - תויהל לוכי הז ךיא ןיבה אל דחא ףא .םהיבושיחב דדומתהל

דנלירמ ,רומיטלובמ סיטרק םיעונמה תרבח אישנ ,ליה דלורה םשב םדא ,םוקמב םיחכונה דחא
רפס אצמ אוה .דלי ותויהב דמלש תדה ירועישב םואתפ רכזנ ,א"סאנ לש ללחה תינכותל ץעויו
[עשוהי] רמאיו" :רצקמ ינא .אורקל ליחתהו ג"י-ב"י קוספ ,'י קרפ ,עשוהי רפסב ותוא חתפ ,ך"נת
[...] ויביוא יוג םוקי דע דמע חריו שמשה םודייו ;ןולייא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש לארשי יניעל
."םימת םויכ אובל ץא אלו םיימשה יצחב שמשה דומעיו

אל םיבשחמה אליממ לבא ,(םתומכש םיבולע םיטסיאתא) וילע וקחצ ,ןבומכ ,םירחאה םינעדמה
הב הדוקנה תא רבעו !ץר בשחמהו .בשחמל הזה שדחה ןותנה תא ,החידבכ ,וניזה םה זא ,ודבע
.רתוי הלק התייה םינעדמה תדובע ,םעפה .עקתנ בוש זאו - םלוכ תחמשלו תעתפהל ,םדוק עקתנ
רמ לא םינעדמה ונפ ,םיחותמו םישגרנ .רבעב םש יא ,תוקד םיעברא בשחמל תורסח ויה ןיידע
והיקזח ךלמה .'כ קרפ ,'ב םיכלמ רפס לא םתוא הנפהו ,רכזנ זאו ,ונורכיזב עגר שפשפ אוה .ליה
והיעשי ארקיו" :הקל וב ןיחשהמ ותוא אפרי םיהולאש ךכל ןמיסו תוא והיעשי איבנהמ שקבמ
הלימה תא םגרתנ םא ."תולעמ רשע תינרוחא זחא תולעמב לצה תא בשיו הוהי לא איבנה
חרטיש ימ .םיימשב תולעמ רשע "סרוורב העסנ" שמשהש אצוי ,תוגרדמכ אלו ,תיווזכ "תולעמ"
לש םימכחותמה היבשחמ .תוקד םיעברא קוידב ןה םיימשב תולעמ רשעש תוארל לכוי בשחל
,עבטה יקוחל רבעמ אוהש ,ןוילע חוכ שיש :םינש יפלא רבכ עדי ך"נתהש המ שדחמ וליג א"סאנ
.התימאל תמא - ך"נתב בותכהשו

עיפוה אוהש הדבועה דואמ תניינעמ ,ןכל .הלוכ תושונאל המוצע תובישח לעבו םיהדמ רופיס והז
עמש אל א"סאנ לש םינעדמהמ דחא ףאשו ,םשו הפ הייסנכ ינולעבו םיירצונ םיניזגמ המכב קר
אל אוה םג ליה דלורה רמ .תמייק הניא דנלירמ ,רומיטלובמ סיטרק םיעונמה תרבח .םלועמ וילע
- רופיסה לש וביל בלש ,עדוי םיבשחמב ןיבמש ימ :לכמ עורגו .הזה רופיסה וילע תחנ הפיאמ ןיבה
.ירשפא יתלב ןיטולחל - ןמזב דובאה םויה ללגב םיבשחמה תועקתיה

ןכא םיעונמה תרבחש רבתסמ .קמועל רתוי אשונה תא יתקדב ,"שפוח" ארוק לש בתכמ תובקעב *
,בתכנ םש .ירוקמה טסקטהמ ילש תקייודמ אל הנקסמב רבודמו ,1944 תנשמ דוע ,תמייק
הרבחש ןעטש ראודה ףינסמ הבושת ולביק רופיסה רוריב ךרוצל הרבחל םיבתכמ וחלשש םישנאש
רופיסה .1 :ןייצל םיבייח תודוקנ יתש ךא ,םש הרק תמאב המ רורב אל ךכ םא .תמייק הניא וזכ
ירצונ-יתד רתא אוה ילש עדימה רוקמ .2 םיבשחמה תועקתיה תניחבמ ירשפא יתלב ןיידע אוה
.רשוי לש הדימ שי םירנויסימהמ קלחל תוחפלש תוארהל אבש המ ,אקווד
ךותמ תאז םישוע םהמ םיבר .םינוש םירבדב ונתוא ענכשל םיסנמש םישנא הברה שי םלועב
לולעו ,בוטה הרקמב םכילא רושק וניאש םהלש ישיא סרטניאב רבודמ םירקמהמ קלחבו ,סרטניא
םירחא .םכתא ענכשל ליבשב ףסכ םילבקמ וליפא הלאה םישנאהמ קלח .ערה הרקמב םכל קיזהל
ענכתשהלו חפב לופיל םיצור ונניא םא .םיינשה לש בוליש וא ,םתקדצב הנומא ךותמ תאז םישוע
.םהב שמתשהל רשפאש הקידב יכרדו םינוירטירק המכ םנשי ,ןוכנ וניאש והשמב

לע הז תא תושעל רשפא .עדימה תונוכנ תא אדוול ,טושפ ,איה רתויב הרורבהו תיסיסבה הטישה
אלו םש ויהש םינעדמה תא לואשל :א"סאנ םע רופיסב ומכ) תויולת יתלב תויודע ףוסיא ידי
לבוקמ עדמה םלועב .רחא רוקממ יטנוולר עדימ לש אוהש גוס לכ וא (הייסנכה ןולע לע קר ךומסל
לש האצות וניא םימייוסמ םירקוח וחוויד וילע אצממהש אדוול ידכ ,רוזחש ייוסינ ךורעל רתויב
הלאה תורוקמהש ,אדוול שי םיפסונ תורוקמל םינופשכ ,ןבומכ .רקש ,םולשו סח ,וא תועט ,הרקמ
,הנש דראילימ 13 ןכא אוה םוקיה ליג םאה הלאשה תא םינחובשכ ,לשמל .םינימא םה םמצעב
רופיס ,תינוויה היגולותימה ומכ קוידב .הקידבל ןימא רוקמ בשחיהל לוכי אל תישארב רפס
רבודמ יכ ?עודמ .(בושח אל ,תאזכש החידב ןימ) יטוטנטוהה רסומה רפס וא ידרונה האירבה
.םהב טרפו טרפ לכ לש תותימאה תא קודבל ךרד םוש ןיאש םיטסקטב


הנטק תישופיחב (תמאה ןעמל ,רמגנ םגו) ליחתמ רופיסה .אמגודל רופיס דוע חקינו ואוב
וילע ץירפשמ אוה ,ביואב לקתנ הז יטסירטילימ רוצישכ ."הציצפמ תישופיח" םשב תיטפמיס-אלו
הליג תישופיחה תא רקחש ינמרג ןעדמ .ער חירו הבירצל תמרוגו תצצופתמה תימיכ תבורעת ןימ
ןוניקורדיה םשב םילקימיכ ינשמ תבכרומ הציפנה תבורעתה :תואבה תומיהדמה תודבועה תא
הדבועה ןתניהב .תישופיחה ףוגב תודחוימ תויחופלשב םינסחואמו םירצוימה ינצמח-לע ןמימו
אל המצע תישופיחה עודמ תימיטיגלה הלאשה תלאשנ ,בברועמב םתוא תנסחאמ תישופיחהש
םירמוחה ינשל ףסוותמה ,ישילש לקימיכ םג תרציימ הנטקה תיאמיכהש איה הבושתה .תצצופתמ
יעיבר לקימיכ תישופיחה השירפמ ,תפקתומ איהשכו ,(ירוטיביהניא) ץוציפה תא ותוחכונב ענומו
.הצוחה תבורעתה תא הזיתמ תינמז ובו ,ישילשה לקימיכה תלועפ תא לטבמה רפסמב

הניחבמ הזכ ןונגנמ תוחתפתה לש עוושמה תוריבסה רסוח איה הזה רופיסב הטנאופה
םילקימיכ ינש לש רוציי דעצ ירחא דעצ חתפל תישופיח הלוכי תוחורה לכל ךיא .תינויצולובא
םע בולישב ,בכעמה רמוחה תלועפ תא לטבמש רמוחו ץוציפה תא בכעמש רמוח ,הלאכש םינכוסמ
ןיטולחל תלעות רסח וא ינסרה וא אוה ,דרפנב ,ןונגנמהמ קלח לכ ?םתוא ליעפמש בכרומה ןונגנמה
ךרטצי הז תא ריבסהל הסניש גולויב .תיעבטה הרירבה לש תרכומה הלועפה ךרדל דוגינב קוידב -
ומכו .התימאל תמא ורמא ל"זחש המ לכש חיכוהל הסנמש והשימ ומכ תוחפל ךבתסהלו לתפתהל
:הטושפה הרכהל עיגהל ידכ הנומאב ךרוצ ןיא" ,תישופיחה לע רפיסש םית"בחמה רתאב רמאנש
"!םלועל ארוב שי

םהמ דחא .תומדא ילע םלועה ארוב יגיצנל דחוימב בר דובכ םישחור םניאש םישנא םנשי ,ונלזמל
לש ץרפב ,"רוויעה ןעשה" ורפסב חוודמ אוהש יפכ ,דחא םויש ,סניקוד דר'ציר גולויבה אוה
ןוניקורדיה הנחבמב בברע (הטוב געל טושפ השעמלו ,הרואכל) לאה דגנכ הסרתהו תימצע הברקה
םיעבצב ועבצ ,םידלי אנא .תוציצפמ תוישופיח םישימחל תוקיפסמש תויומכב ינצמח לע ןמימו
לעו םית"בחמה לע לודג רוחש סקיא ורייצו ,םולכ הב הרוק אלש ולש הנחבמהו דר'ציר תא םיזילע
אלש רתיהו ,תאזה הזרפרפה תא ןיבהל םיכירצ הייסולכואהמ 70% ,תיטסיטטס) םהיתורוקמ
.הציפנ תבורעת םירצוי םניא ינצמח לע ןמימו ןוניקורדיה ?ןיינעה המ .(םרשקהמ יירבד תא ואיצוי
םוש השירפמ הניא תישופיחה .דחוימב עורג היהש וא ,ארבנ אלו היה אל רומאה ינמרגה ןעדמה
תמרוג תבורעתל ותפסוהש ,(רוטזילטק) זרז ,דחא לקימיכ קר הל שי .ירוטיביהניא לקימיכ
לכ לש הפוגב תורחאו הלאכ תויומכב םירצוימ םירמוחה תשולש לכ ,תאזמ הרתי .ץוציפל
.תגגוח היצולובאהו .גוס לכמ תישופיח

קיפסמ עדי ילב .םקמועל םיאשונ דומללמ סונמ ןיא םימעפלש אוה רופיסה לש לכשהה רסומ
חפב לופיל לוכי דחא לכ (הימיכב קיפסמ עדי םע םירבח תפסותב האירב תונדשח וא) הימיכב
.םית"בחמה לש רקשה


לש םינועיטה בורש עודי .םייעדמו םייטסיטטס םירקחמב ,רתוי וא תוחפ ,תעכ דקמתהל ינוצרב
,םינוש םייגולוכיספו םייגוגמד םיקירטו םילימ יקחשמ ,תופסלפתה לע םיססובמ םית"בחמה
,בגא ךרד .םהילא סחייתהל ךיא תעדל ךירצו םייתימא םירקחמ םג םיטטצמ םה םשו הפ לבא
השולש-םיינש תוארל רשפא ןותיעב םוי לכ .דבלב םית"בחמה לש םתלחנ םניא םיעטומ םירקחמ
.הבושתב הרזחה םלועל רשק הברה ןהל ןיאש תואמגוד אקווד יתרחב וז הביסמ .תוחפל ,הלאכ
.רבדה ותוא דימת טעמכ ןה תויועטה לבא - םלועבש אשונ לכ תויהל לוכי אשונה

.יטנוולר אל עדימ לע םיססבתמ םיבר "םיימוסרפ" םירקחמ

אצמנ רקסב .רזייבנרא הל ארקנו הבה ,העודי הללוסל תמוסרפב עיפוהש רקס לשמל וחק
לכ .ילמיסקמה םייחה ךרוא תלעב הללוסה איה רזייבנראש עבק רוביצהמ-הובג-זוחא-ךכו-ךכש
לש םייח יכרוא תאוושהב ןיבמ רוביצה המ" :דיימ לאשי ילמינימ תרוקיב שוח םע םדא
,םירישכמה םתואב ,םיווש םיאנתב םיגוסה לכמ תוללוס קדב רקסב לאשנ לכ םאה ."?תוללוס
םוסרפ עסמ רחאל דיימ רקסה ךרענ ,לזוממ םירקמ ףוריצב ,אמש וא ?תקיודמ ןמז תדידמ םע
רבודמ הז הרקמב ?"ילמיסקמה םייחה ךרוא םע הללוסה ,רזייבנרא" אשונב ךשוממו יביסרגא
.הז גוסמ תויועט םישועש שי םירקס המכ ואלפתת לבא ,דחוימב הטובו היולג היעטהב

.תיביטקלס הרוצב םימעפל ותוא םיפסוא ,יטנוולר אוה עדימהשכ םג

ודי לע ךרענש םוצע רקס םסרפמ Literary Digest תעה בתכ .ב"הראב תוריחב תנש .1936 - הנשה
עבוקו (רתויב בוטה הרקמב ,םידדוב םיפלא דע םיעיגמ לארשיב םירקס !םיאקירמא ןוילימ ינש)
לכ יפל ךרענ רקסה .תולוקהמ 60% םע ,ןודנל ("ףלא") דרפלא ,ינקילבופרה דמעומה לש ןוחצינ
םוי עיגמ .בכרה ילעב תומושרו םינופלטה ירפס ךותמ תיארקא ורחבנ םירקסנה - םיללכה
.תולוקהמ 60% ךרעב םע ,טלווזור .ד ןילקנרפ ,יטרקומדה דמעומה אל םא חצנמ ימו ,תוריחבה
המ זא .קפס לכל רבעמ תיעמשמ דח האצותב רבודמ - רוגו שוב ומכ ןטק לדבה הזש ודיגת אלו
תליחתל - עדוי רבכ ינא ,רוזחל םכילע םצעב - רוזחל ונילע ,הבושתה תא תולגל ידכ ?הפ הרק
םישנאה .ןופלט אל וליפאו ,תינוכמ זא התייה יאקירמא לכל אל .1936 איה הנשה .הקסיפה
עיבצהל רתוי וטנש ,םיעצמאה ילעב ויה תוינוכמה ילעב תומישרבו םינופלטה ירפסב ועיפוהש
לבא .ינקילבופרה דמעומל ןוחצינ אבינ םהיניב ךרענש רקסש אלפ אל .ינקילבופרה דמעומל
לבא רקסב ופתתשה אלש ,תינוכמ אלו ןופלט םהל היה אלש םיאקירמא ןומה דוע ויה ,חטשב
.טרקומדה תבוטל ףכה תא ועירכהש ולא םהו ,תוריחבב ופתתשה

המיגדה ףא לעש ,פולאג 'גרו'ג םשב ריעצ רקוס םג תוריחב רקס עציב הנש התואב ,םיילוש תרעהכ
תואצות תא הנוכנ אבינ אוהו בוט היה ולש רקסה - םיפלא המכ - ולש (האוושהב) תירעזמה
.הירוטסיה -ראשהו .תוריחבה


.לכתסהל ךיא תעדל ךירצ בטיה ףסאנש עדימ לע םג

רקחמ (H. C. Lombard) דראבמול םשב ירציווש אפור ךרע ,1835 תנשב ,ןכ ינפל םינש תחאו האמ
םייטסיטטס םינותנ ףסאו לצעתה אל דראבמול .םינוש םיקוסיע ילעב לש םייחה תלחות לע
בשיחו בשי אוה ,ול רוזעל ינורטקלא ןויליג ילב .הבנ'זב םינש 50 ךשמב ורבטצהש םיפיקמ
ספטמ ,חיננ ,היה אל רתויב ינלטקה עוצקמה :אבה עיתפמה אצממה תא הליג ףוסבל .םיעצוממ
םייח ךרוא םע ,טנדוטס היה רתויב ןכוסמה עוצקמה 19-ה האמה לש הבנ'זב :יאבכ וא םירה
!דבלב םינש 20.7 לש עצוממ

םיקיספמש ,םיריעצ םישנא םעבטמ םה םיטנדוטס .הפ הרק המ ןיבה ומצע דראבמול ,ןבומכ
ורטפנש ולא קר ךא ,םרבעב םיטנדוטס ויה ותמש םישנא הברה .ןכמ רחאל םיטנדוטס תויהל
תורזומה ,הז הרקמב .ךומנה רפסמה ןאכמו עוצקמה לש עצוממל וסנכנ םיטנדוטס םתויה ןמזב
תיארנ האצותה בורל לבא ,שבתשה םינותנה חותינב והשמש רורבש הטוב ךכ לכ איה האצותה לש
.תיתימא ןכא איהש בושחלו תועטל רשפא רקחמב השענ קוידב המ ןיבהל ילבו תינויגה

תויוגש ןה דוסיה תוחנה םא תושבושמ תואצות תתל לוכי הלועמ עדימ םג

תואחסונ תא חתפמ ודועב ,1915 תנשב .ןייטשנייא טרבלא ,םינעדמבש םסרופמה חיכוה הז תאו
היעבב ןייטשנייא לקתנ ,ולוכ םוקיה הנבמ תא ןתועצמאב ריבסהל הסנמו ולש תוסחיה תרות
לא "לופיל"ו וזל וז ברקתהל תוכירצ םוקיב תויסקלגהש ול ורמא תואחסונה ,דחא דצמ .השק
ראשנ אלא םוקמ םושל לפונ אל םוקיה ,םימיה םתואב עודי היהש יפכ ,ינש דצמ .ףתושמ זכרמ
ולש תוסחיה תרותש הלגתי םא השעי המ ןייטשנייא תא םעפ ולאש ?םישוע המ .ומוקמב ביצי
,תובר רעטצהל ,הארנה לככ ,ץלאנ הז הרקמב ."םיהולא ליבשב רעטצא" :הנע אוהו ,הנוכנ הנניא
עובק" חוכב ןכותל סינכה ,יטטסה םוקיה חכונל ולש תואחסונה תופקת תא רמשל תאז לכב ידכו
אל .דאמ םילודג םיקחרמב קר אטבתמש תוסמ ןיב ילסרבינוא הייחד חוכ ןמסמה ,"יגולומסוק
ןיב המאתה רסוח קר אלא ומויקל החכוה םוש ול התייה אלו ,הזה חוכה אב הפיאמ גשומ ול היה
.יעדמ אל דעצב רבודמ - תמאה לע הדונ .ולש תואחסונהו עודיה םוקיה הנבמ

רחאל רפסמ םינש ."ילש רתויב הלודגה תועטה" יגולומסוקה עובקה תא ןייטשנייא הניכ םימיל
ץפמה תיירואיתו ,וזמ וז תוקחרתמ תויסקלגה יכ לבאה ןיוודא הליג ,יגולומסוקה עובקה תאצמה
םאו !יגולומסוקה עובקב ךרוצ םוש היה אל .יטטסה םוקיה תסיפת לש המוקמ תא הספת לודגה
.תוחפ םייניצר םינעדמל תורקל לוכי המ בושחו אצ ,ךכ העט ןייטשנייא

ןייטשנייא ירבד רתיו ,םינוכנכ וררבתה תואחסונה יקלח ראש ,(םיהולא לשו) ןייטשנייא לש ולזמל
יפוריצו לרוגה תוכופהת יבבוח ,בגא ךרד .םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה השע רשא לכו
םיטנאווקה תרותב םידיוצמה) םויה לש םיגולומסוקהש ,עומשל וחמשי יאדווב םכיניבמ םירקמה
והשלכ חוכ םייק ןכאש םינעוט (ןייטשנייא לש וימיבמ רתוי ךורע ןיאל םיקיודמ הדידמ ירישכמבו
וילע רביד ןייטשנייאש המב קוידב רבודמ אל ,תאז לכב לבא !"יגולומסוק עובק" ןיעמ הווהמש
.הניעב תראשנ ותועטו


?הנקסמה םע המ לבא - תובוט דוסיה תוחנה ,בוט עדימה

חומ םג .גניקוה ןביטס :ןייטשנייאמ (?רתוי ילוא וא) ומכ טעמכ םסרופמ ,רחא ןעדמל תעכ הנפנ
ונניא ןמזב עסמש ךכל החכוה םעפ עיצהשכ השע ןהמ תחאו ,תואיגש ינפב ןיסח וניא ולשכ הלועמ
טבמב .דיתעה ןמ םירייתב רבכמ הז םיפצומ ונייה ,רמא ךכ ,ירשפא ןמזב עסמה היה וליא .ירשפא
ימ קר .לטובמ אל חוכ הב שיש הלגתמ ינש טבמב ךא ,תינבבוח דאמ החכוה תיארנ וז ןושאר
ףקיהה רמולכ) תיפצתה ןיב יגול רשק םוש ןיא םצעבש הלגי תישילשה םעפב טיבהל חרוטש
אלא ,טלחהב ירשפא אוה ןמזב עסמש חיננ .הנקסמה ןיבל (דיתע-תוריית לש דירחהל םצמוצמה
המצע תא תושונאה דימשת ,ןמזה תנוכמ תא חתפל קיפסה והשימש ינפל ,הנש םישימח דועבש
אוה ןמזב עסמ ,ראותמה בצמב .ןמזב עסמ רשאמ רתוי הברה ינויגה טירסת והז ,בגאו .תועטב
רחואמ ןמזב עסמה אשונב ותעד תא הניש ומצע גניקוה .דיתעהמ םיריית ןיא תאז לכבו ירשפא
.ןאכ יתנייצש הביסהמ היה אל הז ינעטמ וניא ינורכז םא ךא ,רתוי

?ןורחאה טרפה דע םלשומ לכה םא המו

אל :תחא הלבגמב ךא ,אשונה תריחבב ידמל תישפוח די יל הנתינ ,סנכב תוצרהל יתשקבתהשכ
רתוי שי ימצע-ילש אל .בהוא םויה לש רעונהש םירבדה גוסמ אל הז ,הארנכ .הקיטמתמ לע רבדל
- םינחבמב ואולמב אטבתה אל םעפ ףא ילש יטמתמה לאיצנטופה ,הככ דיגנ - ץיוושהל המב ידמ
יליעפכ םילועמ םיריעצ ברקב העיפומ איהשכ רקיעב ,הקיטמתממ העיתרה דאמ יל הרוח לבא
רקיעבו םירפסמ טעמ לובסל םינכומ ןכש ולא תבוטל ,הנטק תיטרפ הסרתהכ ,ןכל ."שפוח"
.תורבתסהה אשונב תצק עגינ ,ילש רמאמה תבוטל

םא .קפס לכל לעמ םידמועה םייעמשמ דח םייוסינ לע ססובמ וניא עדמה לש עירכמה ובור בור
.תאז השע רבכ והשימש חינהל ריבס ,ךכ-לכ הרורב הרוצב ותוא קודבל ןתינש והשמ םייק
טקפא םאה קודבל ידכ תויטסיטטס תוקינכטב דירחהל יביסמ שומיש םישוע םויכ םייוסינה
תלוכיה אוה הקיטסיטטסה לש הפיה דצה .הביציו תיתימא העפות וא תירקמ תועט אוה והשלכ
עדימ לש תורידא תויומכ ץבקל ,םיגוסהו םינימה לכמ םינותנו תוטיש ,םיאשונ ףיקהל הלש
:ןורסיח םג הל שי לבא .חטשב (םלוחבו קורושב) תודבוע ןהש תוארל רשפאש תונקסמל עיגהלו
תיטסיטטס הרודצורפ לכב .הקיטסיטטסב שומיש ךות האלמ תואדוול עיגהל רשפא יא םעפ ףא
רבודמ םא הנשמ הז ןיאו ,קיודמב התוא בשחל ךירצ וליפאו רשפאש ,תועטל תורשפאה תמייק
.הרותב םיגוליד לש יוסינב וא הייפצ יזוחא רקסב


םיחוטב תויהל ידכ ,ףוסאל ךירצש םישנא לש ילמינימה רפסמה והמ :תמסרופמ המגוד חקינ
,המ) 366 - שארל דיימ תצפוק תחא הבושת ?ךיראת ותואב תדלוה םוי שי םהמ םיינשל תוחפלש
.רמול הקיטסיטטסל שי המ הארנו ואוב .תינזבזבו תידילוס דאמ הבושת וז ךא - (!?םתנבה אל
לש תדלוהה םויל ההז וניא ולש תדלוהה םויש יוכיסה המ .דחא דוע ףיסונו ,דחא שיא חקינ
לש תדלוהה םוי םניאש םימי 364-ב לופיל לוכי ותדלוה םויש םושמ ,365 יקלח 364 ?ןושארה
דחא ףא לש תדלוהה םויל ההז וניא ולש תדלוהה םויש יוכיסה המ .םדא דוע חקינ .ןושארה
ןיאש תורבתסהה לכה ךסב יהמ ,תעכ .ןויגיהה ותוא יפ לע ,365 יקלח 363 ?םימדוקה םיינשהמ
תויורבתסהה יתש תלפכה ידי לע התוא םיבשחמ ?םישנא השולש ןיב םיהז תדלוה ימי ינש
םויש םגו ,ןושארה לש תדלוהה םויל ההז וניא ינשה םדאה לש תדלוהה-םויש יוכיסה ,רמולכ)
אל .ךרעב 99.2%-ל ונעגה .(םימדוקה םיינשהמ דחא ףא לש הזל ההז וניא ישילשה לש תדלוהה
אלש יוכיסה ,יעיברה םדאה םע ?םישנא ףיסוהל ךישמנ םא הרקי המ לבא ?ןוכנ ,דחוימב םישרמ
םדאה םע .בשחל וכישמת .97.3% ,ישימחה םדאל .98.36% אוה לופכ תדלוה םוי םוש היהי
םדאל םיעיגמשכ .יצחל תחתמ דרוי לופכ תדלוה םוי היהי אלש יוכיסה השולשו םירשעה
לש יוכיסל םיעיגמ ונא האמה םדאה תוביבסב .האמל דחא דע עיגה יוכיסה ,העבשו םישימחה
םוש היהי אלש יוכיסהו ,םישנא המכ דוע .לופכ תדלוה םוי םוש היהי אלש ןוילימל דחא טעמכ
.366-ל ללכב ונברקתה אל ןיידעו ,וטולב תוכזל יוכיסהמ ךומנ רתוי היהי לופכ תדלוה םוי

לכמ םירקמ העשתו םיעשת תואמ עשת ,ףלא העשתו םיעשת תואמ-עשתב ?הנקסמה המ זא
הניחב לכמ .דחא לופכ תדלוה םוי תוחפל שיש חיטבהל ידכ םישנא האמ םיקיפסמ ,ךרעב ,ןוילימ
ףורצ אציי הרקמבש תורשפאה םש יא היובח דימתש ,רוכזל שי לבא ,טלחהב קיפסמ הז ,תיטקרפ
ותוא תחקלו וילא םיעדומ תויהל םיבייחש ןוכיס והז .םינוש תדלוה ימי ילעב םישנא האמ לש
.שיא האמב קפתסהל םיטילחמ םא ןובשחב

,(5% ללכ ךרדב) תועט חוורמ ןובשחב םיחקול םינייסנה .םייעדמ םייוסינב םג ןוכנ רבד ותוא
הז ךיאו .תוירקמ ויה תואצותהש (20-ל 1) 5% לש יוכיסב םהלש תונקסמה לכ תא םיגייסמו
?ונלש אשונל רשקתמ

עבונ הרדגהה ךותמ .5% לש תועט חוורמ ןובשחב םיחקולו ,היתפלטב יוסינ םישועש חיננ
לכו .יהשלכ היתפלט לעופב היהתש ילבמ ,תיבויח האצות ונתי םייוסינ 100 ךותמ 5 עצוממבש
איה םירקוח לש תנבומהו תיעבטה הייטנה ,וישכע .ןיטולחל ימיטיגל הלאה םייוסינהמ דחא
םירקוח האמ תמייוסמ הפוקתב םא זא .תואצות ירסח םירקחמ אלו ,וחילצהש םירקחמ םסרפל
םיחלצומ םייוסינ העברא-השולש תיעוצקמה תורפסב םואתפ הלגנ ,היתפלטב יוסינ ועציב םינוש
םיחכשנ הב הריגמה םש לע ,(File-drawer effect) "הריגמה טקפא" םיארוק וז העפותל !היתפלטב
רשפא ?וז הקיעמ היעב לע םירבגתמ ךיא .םסרפתהל וכז אלש םיחלצומ אלה םירקחמה לכ
לכב רשפאה לככ םימוד ויהיש רוזחש ייוסינ ךורעל רתויב בושחו ,תועטה חוורמ תא םצמצל
םישנא המכ םג ררבל לכוי םינוכנה תומוקמה לכב םירשק ול שיש ימ .ירוקמה יוסינל םהיאנת
תויהל תולוכי תויעב המכ םירכוז חטב םתא לבא ,תואצות לבקל ילב םימוד םירקחמב וקסע
.הלאכש םירקסב


רמגנ אל ןיידע הזו

הבורע םוש ןיא ,תוניחבה לכמ םלשומו בושו בוש קדבנו ירמגל קיודמו ןוכנ לכה םא םגש םושמ
םינותיעה .םיצורש חטב ?המגוד םיצור .תמאה קרו תמאה לכ ,תמאה תא םכל םירפסמש ךכל
םינוקרד תיחמב הלכו תיניס םיעלס תיצמתב לחה ,הריהמו החוטב היזרהל אלפ ירישכתב םיאלמ
ףא הנש דועבשו ,תמאב דבוע וניא הלאה םירישכתהמ דחא ףאש דמלמ םינש לש ןויסינ .תיזמרוב
םישנא ןובשח לע הטכוב ושעש םירכומלו םינרציל ילוא טרפ ,הזכ רבד היהש ללכב רוכזי אל דחא
ילב .ודבע שממש היזרה תולולג והשימ רציי רבעב םעפ יאש עומשל ועתפות יאדווב זא .םימימת
היגרנאב ואלמתה ,לקשמב ודירוה ןתוא ולטנש םישנאה .םולכ ילבו תונטק תויתוא ילבו םיקירט
תא םיאור אל ,ןכ םא ,עודמ .קפס לכל רבעמ חכוה ןיינעה .גגה דע םיטוסבמ ויהו תוינויחו
ליעפה ביכרהש :דאמ בושח והשמ רוביצל רפסל חכש ןרציהש םושמ ?םויכ הלאה תולולגה
.ןיאקוקל דאמ המוד טקפא ילעב םיצירממ םימס ,םינימטפמאה תחפשממ םס היה ולש תולולגב
,תורכמתה לש יאוול תועפות הלאה תולולגל ויה ,םס לכ ומכו ?בוט ושיגרה םישמתשמהש אלפ
.ןישיב ןיערמ ראשו םייגולויזיפ םיקזנ

?םישוע המ :םוכיסל

לש םקמועל תדרל אלא הרירב ןיא ,תויועטו תויואמר ינימ לכל ןברוק לופיל םיצור אל םא
עדימ ףוסאל :רמולכ .רתוי וב קמעתהל וכרטצת ,םכל רתוי בושח אשונהש לככ .םירבדה
,רתויב תיתרוקיב ןיעב לכה לע רובעל ,רקחמ לכ לש אלמה טוריפה תא אוצמל ,םינוש תורוקממ
.תונקסמה תא לבקל םיטילחמ םא םג תוריהז טוקנלו - םייביטנרטלא םירבסה קודבלו שפחל
.ןמזה תא ריבעהל הבוט ךרד וז תוחפל לבא ,אלש הארנכ ?הרקמ לכב רוזעי הז םאה

םלשנ אלו םת

,סדמיכרא לש ותומ יבגל תואסרגהמ תחאב רבודמ .לכשה רסומ םע רופיס ,רמאמה םויסל
לש וריע ,הזוקריס ריעה לע םירצ םיאמורה .ס"הנפל 212 - הנשה .םסרופמה ינוויה יאקיטמתמה
תונגה .לוחב תוירטמואיג תורוצ טטרשמו בשוי (סולפ םיעבש ןב) ןקזה יאקיטמתמה .סדמיכרא
,סדמיכרא לא עיגמ דחא יאמור לייח .בירחהלו זוזבל המינפ םירהונ םיאמורהו תוצרפנ ריעה
ילבמ ,ףוצחה ןקזה תא לסחמ לייחה ,תולאש הברה ילב .טוטרשה לע ךורדי אלש וילע קעוצ הלהו
.רבודמ ימב ללכב תעדל

רתיבו .םייחה תונכס ינפב תקפסמ הנגה וניא הלועמ יטילנא לכש םגש ,לודגב ?לכשהה רסומ המו
ונתוא וריעי םא םג הנעטו רקחמ לכב תועטה תא אוצמל םילגוסמ תויהל םייושע ונא ,טוריפ
גישהל וא הבושתב הרזחה עונמל ,םירחא םישנא ענכשל חילצנש רמוא אל הז לבא ,הלילה עצמאב
,והזו .םיברב תונויערה לש הצפה ,רוביצה תעדותל האלעה ,ךוניח שרדנ ךכ םשל .תרחא הרטמ לכ
.שפוח יתימעו ירירגשכ םכדיקפת ,רבד לש ופוסבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא