םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

?םזיניווראדלו היצולובאל תודגנתה תמייק המל

ןמיונ ףסוי
ביבא-לת תסיטרבינואב היפוסוליפו היגולויבל רוספורפ אוה ןמיונ ףסוי 'פורפ

2000 ילוי ,10 'סמ ןויליג ,"רעשב הבשחמל םוקמ" ןואטיבב רוא הארש רמאמ
"רעשב הבשחמל םוקמ" תכרעמו ,ןמיונ ףסוי 'פורפ ,רבחמה תאמ בידא רתיהב שפוח רתאב אבומ
91450 םילשורי 45190 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-5879832 :סקפלט * 02-5879901/2 :ןופלט
galileol@netvision.net.il :ינורטקלא ראודןאכ דירוהל ןתינ הזה רמאמה לש word ץבוק

bashaar

לש הרוש ררוע 1859-ב ןיווראד לש םינימה אצומ לש ומוסרפ ,לבוקמה רואיתה יפ לע
תומודקה תועדה לע ,היסנכה לע עדמה לש ץחומ ןוחצינב ומייתסהש םירעוס םיסומלופ
םישנאה בורו םינעדמ ,םיגולואית ,םיפוסוליפ ,םוסרפה ינפל ,םא .םייניבה ימי תכשח לעו
אוה םלועהש ,םהש תומכ תינמז-וב וארבנ םויכ םייחה םירוציה ינימש ונימאה םיליכשמה
,ונעמל ארבנ לכהשו םוקיה זכרמ אוהש ,םיהולא םלצב ארבנ םדאהש ,םינש יפלא המכ ןב
םלוא ,לבוקמה רואיתה והז .רבעה תלחנל ךפה הז לכ ,םינימה אצומ םוסרפ ירחא ירה
הרוצב םימעפלו ,םעפ ידמ תררועתמ איה ,המייתסה אל תקולחמה .הנוש איה תואיצמה
.ב"הראב (תמדוקה האמה לש) 20-ה תונשב םסרופמה םיפוקה טפשמב ומכ ,ידמל תיטמרד
.לכו לכמ היצולובאה תא םיללוש ,יהולא יוליג ך"נתב םיאורה ,םייתד םיטסילטנמדנופ
ונא םעפ ידמ .יניווראדה רבסהל םידגנתמה שי ,המויק תא םילבקמש הלא ןיב םג םלוא
עבטמש תויפיצפס תויטרואית תוקולחמ םיחפנמו םילצנמה ,םיינויצאסנס םימוסרפל םידע
לש ולעפמ לכ תסירקל הייארכ ןהב םישמתשמו ,רקחמה תיזחב תוררועתמ םירבדה
- ןייווט קרמ תא וטטצב ,דלוג .'ג.ס ביגה ,ןיווראד לש "ותומ" לע תאזכ הרושבל .ןיווראד
."דאמ םימזגומ םה יתומ לע םיחווידה"

ןיוורד סלר'צ
(1809-1882)

;יטירב עבט רקוח
םייחה םירוציה לכ לש םתוחתפתה ןויער הגוה
.תיעבט הרירב תועצמאב
."םינימה אצומ" םסרופמה ורפס תא םסריפ 1859-ב

,הפירח תקולחמ וררוע ויתועד
.יכ"נתה האירבה רופיסל הריתסב ודמע ןכש
Darwin


םיזיניווראדהש אוה תודגנתה ררועמש המ .םינוש םה םזיניווראדל תודגנתהל םימעטה
השיג הוותמ אוהשו ,הרטמו הנווכה אלל ,תיטסילאירטמו תיטסילרוטנ הסיפת לע ססובמ
תויגולואידיא ילעבמ האב תודגנתהה .ויטביה לכ לע םדאה רקח לש השדח תיגולודותמ
סוטטסה תא שדקמו תונרמש חפטמ םזיניווראדהש םינעוט לאמשב .תודגונמ ףאו תונוש
םימרוגל האוושהב ,הרבחה בוציעב םייגולויבה םימרוגה לש רתי תבשחה םושמ ווק
לש םתוכמס סרהב םזיניווראדה תא םימישאמ ןימיב .("יגולויב םזינימרטד") םייתביבסה
בואשל םזיניווראדהו היצולובאה יללוש םילוכי תונורחאה םינשב .רסומהו תרוסמה יכרע
."תויתוברת-בר"ב תלגודהו הנפואל הכפהש תינלוקה תיעדמ-יטנאה המגמהמ דודיע

תקולחמ תויהלמ הקוחר (םידוהי וא םירצונ) םייתד םיטסילטנמדנופ םע תקולחמה
ודמעמ לשו ,תרוקיבהו הבישחה שפוח לש תוינורקע תולאשל תעגונ איה .אדירג תיטרואית
תלאשב טהלתמ סומלופה .תויתד תומגודו םייתד םיווצ לש םתוכמס תמועל עדמה לש
ינויצולובא באמ - קויד רתיל) ףוקהמ חתפתה וא םלצב ארבנ אוה םאה - םדאה אצומ
ןונכת ,ךוניח - םיבר םייח ימוחת לע תוכלשה שי וז הלאשב הדמע תטיקנל .(ףתושמ
.תוימויק תויטילופ תוערכה וליפאו הרבחהו טרפה תא םיעינמה םימרוגה תנבה ,החפשמה
הבישחלו ילנויצר חוכיוול םיפתוש םניא לארשיב יתדה רוביצה לש םילודג םיקלח ,עודיכ
,זכרמב תדמוע אל עדמה תארוה (הנידמה ידי לע םינמוממה) םיבר רפס יתבב .תיתרוקיב
.ריכזהלמ סה היצולובאהו תיניווראדה הירואיתה תאו

םהמ דחא .םזיניווראדהו היצולובאה דגנ םירמאמ םעפ ידמ םימסרפתמ וניתומוקמב םג
תשדוחמה ותאצוה לגרל ,םייתנשכ ינפל !םולשתב העדומכ ,רבחמה םש ןויצ אלל ,עיפוה
.יופצ יתלב ןוויכמ יסומלופ רמאמ ,האילפה תיברמל ,עיפוה ,"םינימה אצומ" לש תירבעב
תועידי") "ןיווראד לש ןיוואדה" - ותרתוכש רמאמב ונתוא הכיז ןב םחנמ תורפסה רקבמ
.(23.4.98 ,"תורפס" רודמ ,"ביבא -לת" ףסומ ,"תונורחא

םירבדל סחייתהלו שאר דונמב קפתסהל איה הימדקאו עוצקמ ישנא לש תחוורה הייטנה
ינפב םהירקחמו םהיאצממ תא גיצהל םיגהונ םירקוחו םינעדמ ,ללככ .זוירוק לאכ הלאכ
תא רקבלו ךירעהל עדיה תא םהל שיש ,םוחתה ותואב םיקסועה םידימלתו םיתימע
.תורפס ירקבמ םע סמלפתהל ןויסינה תא אל םגו ףחדה תא אל םהל ןיאו ,םתדובע
אלו ותורוב תא םילצנמה "תורושב" ילעבל לק ףרט אוה בחרה רוביצהש איה האצותה
.וביל תא שוכרל ידכ תויגוגמד תוטישו תולובחת לש בחר ןווגמב שומישמ םג םיעתרנ
קווישו עדמה לע תופקתההש םג המ ,רכזומה רמאמל ביגהל ,יתעדל יואר ,וז הביסמ
ןדיע"ה תורפס תחירפמ קלחכו "תויתוברת-בר"ה םשב דבוכמ דמעמל התע םיכוז תורובה
."שדחה

הב םיקסועש ,תיעדמ הירואיתלו ,תורפס רקבמ ,יל המ המתי ילוא ארוקה" :ןב םחנמ ןלהל
?היגולואיגהו היגולואוזה ,הקינטובהו היגולויבה ימוחתמ םיריכב םינעדמ הנש 140-כ הז
תאש - תיטסיניווראדה הירואיתה איה תמטמוטמ המכ ןיבהל ידכ :הטושפ איה הבושתהו
םגו ,םלועב ןנובתהלו םייניעה תא חוקפל יד .ןעדמ תויהל ךירצ אל - םיריכמ ונלוכ הירקיע
שממ אל הארנכ ונימיב םינעדמה בורש רבד ,שדחמ לכה לע ,תמאב בושחל ,תצק בושחל
ליחתמ ונניא ןכלו ,דחא ריעז יעדמ עטקמב ,עודיכ ,קסוע דחא לכש רחאמ) וב םילגרותמ
ןיווראד תרות לש התוליווא אולמ לע דומעל ידכ ,תמאב לבא .(המלשה הנומתה תא תוארל
םיינטוב םיניינע רופסניאב תויפוסניאה תורעשהה רופס ןיא םע חכוותהל קיספהל ךירצ
,רבחמה תאדוה יפ לע ,דבלב תויטרואית תורעשהב רבודמ רומאכו) םייגולויבו םייגולואוזו
הסדנהב ,םלועה לש יהולאה יפויב ,ומצע םלועב ןנובתהל טושפ ךירצ .(ומצע ןיווראד
ךילהתב ,ומצעמ רצונ הז לכש ןימאהל רשפא ךיא .רמוחה םלועב את לכ לש תיאלפה
אלפומו םיהדמו םלשומ חרואב סדנוהמ תויהל ... 'עדוי' עבטהש הז ךיא ...?רוויע יתגרדה
ימל :תובושתה תחא ?ךכ לכ הטוש הירואית םיעלוב ךכ לכ םיבר םדא ינבש הז ךיא ...ךכ לכ
.(ילש תושגדהה) "תרחא הבושת ןיא ,םיהולאב ןימאמ וניאש

אשונב קר אל ,יסיסב הנבה רסוח הלגמ אוהו סירתמו הטוב ןונגיסב בותכ רמאמה
עדמ ןיב רשקה לש הכובסה הלאשבו עדמה לש וביטב םג אלא היגולויבהו היצולובאה
לע קר עיבצא ןכלו ,וב םיעיפומה םילשכהו תויועטה לכ תא טרפלמ העיריה רצקית .הנומאו
.םזיניווראדהו היצולובאה יללוש ןיבמ םיבר םינייפאמש םיירטנמלאה םיגשמה םתוא

איה תיניווראדה הירואיתה המכ ןיבהל ידכ ןעדמ תויהל ךירצ אלש" בשוח ןב םחנמש תויה
הכ רבד"ש ןכתיי ךיא - תירקיעה ותנעטש ךכל עדומ אל אוהש אילפמ אל - "תמטמוטמ
ינפל רבכ הגצוה וז הנעט .הנשי דאמ הנעט לש רוזחימ איה ,"ומצעמ רצונ [םזינגרוא] בכרומ
איהו ,ילאפ םאיליוו ףוסוליפהו תדה ןהכ ידי לע תמכחותמ רתוי הברה הרוצב הנש 200-כ
?םינבאה ןינמ .םינבא תורזופמ וביבס האורו הדשב ךלהמ םדא .ןועשה לשמכ תרכומ
אוה ,והנבמ תא ןחוב אוהשכ .ןועש אצומ אוה ,הנה ךכ רחא .םש ויה דימת ןה - ותבושת
הלאה םיקלחה לכו .םינידע םיציפקו םיפונמ ,םייניש ילגלג לש בכרומ ךרעמ וכותב הלגמ
םוקמ שיה .ןמזה תארוה איהש ,ולש היצקנופה תא עצבל ידכ ,יברימ קוידב םימאותמ
לדגת וז תואדוו ?תמיוסמ הרטמ ןעמלו תינכת יפ לע ןועשה תא רציש ןעש םייקש קפקפל
טקפיטרא יבגל רבדה ךכ םאו !ותומכ קתוע רוציל לגוסמ ןועשהש ררבתישכ םינומ ףלא
- ילאפ םייסמו ?ןועשמ רתוי רועיש ןיאל בכרומש ,יגולויב םזינגרוא ,רמוחו לק ,ןועש ומכ
ירה ,ארוב לש ומויקב ךרוצ ןיאש חינהל לוכי והשימ םיענכשמ הכ םיקומינ חכונלש העיבקה
ךרפוה רשא אוה אוה ,ילאפ לש הז ונועיט .םיטסיאתאה לש תידרוסבאה הנעטה איה
יעבטה רוריבה ךרדב םינימה אצומ - ורפסב ןיווראד ידי לע םיענכשמ םיקומינ ללשב
םיכשמנה הבחרהו סוסיבל ןיווראד לש הירואיתה התכז ,ומוסרפ זאמ . 1859-ב םסרפתהש
,לדנמ לש השרותה יקוח תא - רתיה ןיב תוללוכ ,ופסונש תובושחה תוילגתה .ונימיב םג
לש תיטמתמה הירואיתה חוסינ ,השרותב םימוזומורכה דיקפתו אתה תקולח ךילהת יוליג
,םינבואמה רקחב םיבושח םייוליג ןכו ;יטנגה ןפוצהו א"נדה יוליגו תויסולכוא לש הקיטנגה
םג בושח .םדאהו ףוקה ןיב "תורסחה םייניבה תוילוח" ןתוא תא םיווהמה םינבואמ ללוכ
.םזיניווראדל שממ לש תיפילח הירואית לכ העצוה אל םויה דעש ןייצל

יואר וניא ןכ לעו "תיטרואית הרעשה" ולעפמ תא הניכ ומצע ןיווראדש ןעוט ןב םחנמ
חוכהש ןיווראד לש ורבסה וליאו הדבוע איה היצולובאה לש המויק .העוט אוה .ןומאל
הנוש תועמשמ שי הירואית הלימל .הירואית איה ,יעבטה רוריבה אוה ךילהתה תא עינמה
,"םייחה לע הירואית יל שי" - יוטיבב ומכ ימוי םויה שומישהמ לחה .םינוש םירשקהב
רקחמב ,תואדוו לש הנוש הגרדב תורעשהל דעו ,םייחה לע תמיוסמ העד יל שי רמולכ
תורבתסמ ןקלחו תוחכומ ןקלח - תודבועה תא ןגראל הדיקפת תיעדמ הירואית .יעדמה
דציכ הנבהה .תינבומו תיטנרהוק תירקחמ תכרעמל ,תואדוו לש תרחא וא וז הגרדב
םויק .תודדובמ תודבוע המכ תרכהמ הברהב לודג גשיה איה תלעופ תאזכ תכרעמ
לכמ תופצל םילוכי ונאש ברימה הזו) ריבס קפס לכל רבעמ תחכומ הדבוע איה היצולובאה
.התושחרתה תא הריבסמה הירואית איה יעבטה רוריבה לש ותלועפ וליאו ,(תיעדמ העיבק

dna

התוא םיעינמה תוחוכהו היצולובאה לש המויק

."היצולובא" הילע בותכש תחא תודע תסיפ ונידיב ןיא ?היצולובאה יללוש תא ענכשנ ךיא
הרמיאה תא םיסחיימ הריפסה ינפל תיעיבשה האמב יחש סוכוליכרא ינוויה ףוסוליפל
הנש תואמ שמחו םייפלא ."לודג דחא רבד עדוי דופיקה לבא ,הברה םירבד עדוי לעושה"
תא (William Whewell) לויוו םאיליוו יטירבה ףוסוליפה ןייפא 19-ה האמב רתוי רחואמ
,םינותנש ררבתמשכ ."תידופיק" הנקסמל עיגהל ידכ "תוילעוש" תוטישב שומישכ עדמה
ונלש ןומאה ,הנקסמ התואל םיכילומ ,םירושק יתלבו םינוש םימוחתמ תוירואיתו םילדומ
אלא ,דחא ןבואמ תאיצמ תוכזב אל השחרתה היצולובאהש םיעדוי ונא .קזחתמ התונוכנב
התואל תוכילומש הזב הז םייולת יתלבו םינוש םימוחתמ תויודע יפלא לש האצותכ
הקיטנג ,הוושמ היגולויסיפ ,הוושמ הימוטנא ,היגולואיג ,היגולוטנואילפ .הנקסמה
לע תודיעמ ןלוכ - הימיכויב ,הקינטוב ,היגולואוז ,תויסולכוא לש הקיטנג ,תירלוקלומ
יטנגה ןפוצה לש תוילסרבינואהו ,ץראה רודכ ינפ לע םייחה לש תינויצולובאה הירוטסיהה
תא ללושש ימ .םימזינגרואה םלוע לכ לש ינויצולובאה ףצרה לע הדיעמ א"נדה לש
,היגולואיגה ,הקיסיפה ,היגולומסוקה לש םייזכרמ םיקרפ םג ללוש היצולובאה
.תישונאה הירוטסיהה לש םילודג םיקלחו היגולואיכראה ,היגולוטנואילפה

יפכ) ,ןמזה ךלהמב ונתשה םהשו םיביצי םניא םינימהש ןעטש ןושארה היה אל ןיווראד
.המויקל ענכשמ ןונגנמ עיצהש ןושארה היה אוה לבא .ןוכנ הזו ,(לוזלזב ןב םחנמ בתוכש
אלל ,םייעבט םיכילהת תועצמאב תינבמ תובכרומ תורצוויהל רבסה הנושארל קפיס אוה
תונקסמו תויפצת לש הרוש לע ססובמ ולש רבסהה .ןוילע חוכ לש ותוברעתהב ךרוצ
םויק ,הביבסה תאישנ רשוכ לע הלועה םייחה םירוציה לש תוברתהה רשוכ .ןהמ תועבונה
תיסחי תוברתהו ,תוברתהלו תודירשל םימרותה םיטרפה תונוכתב םייתשרות םילדבה
ףוריצ - םייחה חרואלו הביבסה יאנתל רתוי םימאתומה םיטרפה םתוא לש רתוי הלודג
םינש ידראילימ ךשמנש יתגרדה ךילהתב .יעבט רוריב הנוכמ הלא םימרוג לש םתוליעפ
םוצעה ןווגמה לכ (םירחא םימרוגו) הביבסב םייונישמ האצותכו ,הז ןונגנמ תועצמאב רצונ
לש םתורצוויה תא ריבסהל היה ןתינ הנושארל .ץראה רודכ ינפ לע םייחה םימזינגרואה לש
המישנהו לוכיעה ,חומהו ןיעה - םתוליעפ תאו םימכחותמו םיאלפומ םייגולויב םינונגנמ
.ןוילע חוכ לע תוכמתסה אללו םייעבט םיכילהת תועצמאב ,גדה ריפנסו הנויה ףנכ


Darwin

דחא םרוג קר איה תויארקא

אוה תוטוידה ידי לע (יעבטה רוריבה) היצולובאה ןונגנמ תייחדל םיחיכשה םיקומינה דחא
םיכילהתו תוטושפ הכ תוביסש תעדה לע לבקתמ הז ןיא ."ידמ הטושפ" איה הירואיתהש
וילאמ ןבומ הז ,לוכיבכ .תומישרמו תואלפומ הכ תואצותל ואיבי "םיליגר" ,םייעבט
הימוטנאה לש לוגד רקוח ,ילסכאה סאמות .האצותהו הביסה ןיב הירטמיס תויהל תבייחש
לש הרימשה בלכ"כ רכומשו) היסנכ ישנא םע טהלב דדומתהש ןסומלופ ברו ,םדאה לש
הז לע יתבשח אלש תושפיט הזיא" - םינימה אצומ תאירק תא ומייסב ריטפה , ("ןיווראד
."!ימצעב

תריציב ,ךילהתב תויארקאה דיקפת אוה יניווראדה רבסהל תודגנתה ררועמה ףסונ םרוג
תמייק תויארקאו) ינלגתס ךרע םוש ןיא לודגה ןבורלש תויצטומה ,םייתשרותה םילדבהה
דחא ,סירומ ירנה תא ריכזהל רשפא ,המגודכ .(דועו גוויזה ךילהתב ןימה יאת תריציב םג
."האירבה ינעדמ" ןוגרא הנוכמה ,ב"הראב ,היצולובאה יללוש ןוגראב םייזכרמה םישנאה
לחהו ורדחל ופעש םירפרפב ןנובתה אוה ודרשמב ובשויב .םינבמ ןנכתמו סדנהמ אוה סירומ
הזכ הנבמש תורבתסההש הנקסמל עיגה אוה ויבושיח ךמס לע .םהלש הנבמה תא רוקחל
תועט יהוז ,יארקא ךילהת ונניא יעבטה רוריבה .ןוכנש המ ,תיספא איה יארקאב רצוויי
ךילהת לעופ ןהילע ךא ,תויארקא תויצטומ תורצוויה ןכא אוה ןושארה בלשה .הצופנ
,יתגרדה ךילהתב רצונ בכרומ הנבמ לכ הזל ףסונב .יארקא אלו ןווכמ ךילהת אוהש ,רוריבה
.הנבמה לולכשב ריעזה ןורתיה לעב םזינגרואה ררבנ רוד לכבשכ ,דאמ םיבר תורוד ךשמב
תפוסל התורבתסה-יא תניחבמ יעבטה רוריבה תירואית תא הוושיה ליוה דרפ םונורטסאה
םיפרטצמ םיקלחהש ךכ ,וב יוצמה תא תלטלטמו תואטורג שרגמ ינפ לע תפלוחה ןקירוה
גולויבה תענכשמ הרוצב הארהש יפכ ,תקפקופמ דאמ איה וז היגולנא .םלש 747 גניאובל
רוויעה ןעשה - חבושמה ורפסב סניקוד .ר ילגנאה


Darwin

קיפסמ אל "רשי לכש"

םייניעה תא חוקפל יד" הז ןיא יגולויבה םלועה תא ןיבהל ידכ ,בתוכ ןבש המל דוגינב
- תיעדמה הכפהמה יצולח לש תובושחה תומורתה תחא ."תצק בושחל םגו תצק ןנובתהל
,"רשיה לכש"ה לע ,"םיאורש המ" לע ךומסל רשפא יאש התיה ,ןוטוינו ואילילג ,סוקינרפוק
אוה ,ונינפל וחתפ ויכישממו ןיווראדו היצולובאה ירקוחש םלועה .תויציאוטניאה לעו
תולגוסמש תובכרומ תוימיכ תולוקלומ לש םלוע ."תעדה לע לבקתמ" אלו רזומ םלוע
לשו ,םינג ןיב "תורחת" לש םלוע ,םינש ידראילימב דדמנה ןמז לש םלוע ,לפכתשהל
רמולכ ,סניפאס ומוה הנוכמה ןימ ותואל םינש ידראילימ העברא ירחא ואיבהש םיכילהת
בכרומ עדי לע ססבתמה תונורחאה םינשה תואמ לש םירקחמ ירפ אוה הז לכ .ונחנא
אצמינ תינרדומה הקיסיפה לש תוירואיתל הנפנ םא .בר ילכש ץמאמ שרודש םכחותמו
הקיסיפה לש תוירואיתה ."תצק בושחל" קיפסמ אל יאדווב ןאכ .רתוי דוע ךיבמ בצמב
לע תוססבתמ (תויגולומסוקה תוירואיתהו תוסחיה תרות ,םיטנאווקה תרות) תינרדומה
בושחל ונלגרוהש םייסיסבה םיגשומל םג אלא רשיה לכשל קר אל תודגונמש תועיבק
.םיאקיסיפה לע םתוא םיפוכ הקיגולהו םייוסינה ,תויפצתה ןכ יפ לע ףא .םתרזעב

dna

םלשומ ונניא יגולויבה םלועה

רעצה הברמל .הצופנ תועט יהוז םג ?"םלשומ תויהל 'עדוי' עבטהש הז ךיא " :בתוכ ןב םחנמ
,עדוי לכ לא ידי לע ארבנ אל אוהש םושמ םלשומ וניא אוה .םלשומ ונניא יגולויבה םלועה
לש רצות אוה אלא ,שארמ תמייק התייהש תינכת יפ לע ןנכות אל אוה .לוכי לכו דסח בר
םזינגרואב ינויצולובא יוניש לכ .םייארקא םיעוריאו םיינוציח םיאנת ,עבט יקוח תלועפ
לש הרוש תרגסמב לעופל אצוי אוהו ,םדוק םזינגרואל תפסותו יוניש לש האצות אוה
,תובר תונוכתש ןאכמ .(דועו םינימזה םלגה ירמוח ,תושחרתמה תויצטומה גוס) םיצוליא
לש קיודמה עוציבבו האלפומה ןתובכרומב ונתולעפתה תא ,קדצב ,תוררועמ ןה יכ ףא
יפ לע אל ,םהש יפכ ובצועו ורצונ םדא ינב םג .תומלשומ ןניא ,ורצונ םה םנעמלש םיכילהתה
םימזינגרואה תא בציעש ןונגנמ ותוא תועצמאב אלא ,תמדקומ הבשחמ וא םדקומ ןונכת
לע ולעפש (םימיוסמ היצקלס יצחל) םייתביבס םימרוג תעפשהב חתפתה םדאה .םירחאה
.(הקירפא תשביב) וב ויח םהש םוקמב ,םינש ינוילימ המכ ינפל םיינויצולובאה וניתובא
תולבגמ לשמל ךכ .תומלשומ תויהלמ תוקוחר םדאה לש תויגולויבה ויתונוכת םג ךכיפלו
לע יכלוהמ םדאה לש ואצומש הזמ תועבונ הרדשה דומעב תויעבב תואטבתמה תוימוטנא
,הנש ןוילימ 4-כ ינפל) ןמזמ אל תיסחי שחרתהש ךילהת איה ותופקדזהש ךכמו ,עברא
,ינויצולובאה רבעהמ דירש ,רוויעה יעמה םג ;(ינויצולובא הדימ הנקב "ןמזמ אל" והזש
ללכושמ ןונגנמ אוהש ןיעה וליפאו .תומילש רסוח לע דיעמ םויכ דיקפת רסח רביא אוהש
תא איבהש המ ,תומיגפמ ףח ונניא (ותובכרומ לומ האתשמ דמוע אוהש בתכ ןיווראד) רתויב
הכ םימגפ םע רישכמ ןונכתב שוב היה יאקיטפוא"ש - ריעהל ץלוהמלה לוגדה גולויסיפה
יתפרצה גולויבה בתכש יפכ ,רוריבב םיארמ ,תורחא תובר תואמגודו ,הלא לכ ."םיירטנמלא
.ןנכתמ אלו רתלאמ לש אצות אוה םימזינגרואה םלועש ,בוקא'ז אוסנרפ


Darwin

?דרוש ימ

םימלענ רתוי םישלחהו םיתוחנה וליאו ,םידרוש רתוי םיננוחמהו םיחתופמה" - ןועיט דוע
דצל - םיעלות ,תונוזלח ,םירפרפ םיגוסה לכמ 'םישלח' םירוציב אלמ םלועהש הז ךיא -
.יסיסב הנבה רסוחמ עבונ הז םג "?רשנהו ףוקה היראה ןוגכ ,'םיננוחמ'ו 'םיקזח' םירוצי
,היסולכוא התוא לש םיטרפ ןיב ללכ ךרדב תשחרתמ תיניווראדה "םויקה תמחלמ"
הברתמו דרושש ימ ,"חצנמה" .רתוי לודגה וא רתוי קזחה חרכהב ונניא ,רתוי "ןנוחמ"הו
םירחאה םיטרפל תיסחי) רתוי םאתומה טרפ ותוא אוה ,רתוי לודג יסחי בצקב
תונוכת רופס ןיאב אטבתהל הלוכי תומאתומ .םייחה חרואלו הביבסה יאנתל (הייסולכואב
איבה ,דרושה אוה "קזחה"ש ,יוגשה ןויערה .תויתוגהנתהו תויגולויסיפ ,תוימוטנא
לש תותיחשמהו תותוועמה תויונשרפה תחאל 19-ה האמה לש היינשה תיצחמב
תמחלמ" לש "עבטה קוח" לע וכמתסה וידיסח ."יתרבח םזיניווראד" התנוכש םזיניווראדה
רטשמה תא הנייפאש העורפה תורחתה תא קידצהל תנמ לע וב ושמתשהו "םויקה
.ילאינולוקה דובעשה תאו ידמעמה לוצינה תא ,יטסילטיפקה

dna

?םינתאירבה םע דדומתהל ךיא

הכימתל וכזי וירבד ,רקס ךרעיי םאש שחנל זעמ ינא .ןפוד אצוי ונניא ןב םחנמ לש ורמאמ
עדמ" ישנא םה ירה ,(םירחא תומוקמבו) ב"הראב םיבר םיפתוש ול שי .תלטובמ אל
םיינרמש תוחוכו "ירסומה בורה" ,םירצונ םיטסילטנמדנופ לש היצילאוק - "תונתאירבה
םדא ינב .בחרה להקה ברקב הבושק ןזוא םיאצומ וימודו ןב םחנמש עיתפמ הז ןיא .םירחא
תובושת לבקל םיהמכ םה .ןהב ןימאהל םיצור םהש םושמ תונוש תונומאב םיקיזחמ
םניה םייעדמ םירבסה וליאו ,םהיתוקוצמו םהיתויהת לע ונעיש ,תוידיימו תוטושפ
ואריי עדמה ישנא לש תונעטה ,טוידהה לש תוארה תדוקנמ .בר ץמאמ םיכירצמו םיבכרומ
ומלוע תפקשהל ינסרה לאיצנטופ תולעבו ,טושפה לכשל תודגונמ ,תוידרוסבא םעפ אל
ונאש המ תא תורשאמש תועיבקל םיכסהל הייטנה תא ונלוכל ןיאה .תילנויצנבנוקה
רזו ןיוע םלוע אוה ראתמ אוהש םלועהו ,טשפומ ,רקכ ספתנ עדמה ?אליממ וב םינימאמ
םיעיצמ תדה וא ,היגאמה ,םיסותימה - םתמועל .תועמשמ שפחמה םדאל הנעמ וב ןיאש
.חצנ ייח םגו רתוי בוט דיתעל תוחטבה ,תוירסומ תויחנה םיקפסמ ,תידימ המחנ

תחפת עדמה תוחתפתה םעש םיפצמ ונייהו תומודק תועד קלסמ עדמהש בושחל לבוקמ
דיצ לש ימייניב-ימיה ףוריטה .תועט יהוז ךא .תוחורו םינומד ומכ ,תועפותב הנומאה
סותימו עדמ ,תאזמ הרתי .ינויסינה עדמה ססבתהל לחה וב הפוקתב לחה תופשכמה
.הנש תואמ שמחו םייפלאכ ינפל ,ןוויב היפוסוליפהו עדמה תישאר זאמ הז דצל הז ומייקתה

,תישארב רפסבש האירבה רופיס לע םיכמתסמה "האירבה ינעדמ" לש תיסיסבה תועטה
תאירב תודוא םירופיס לש ןבומב) םיסותימ .עדמל סותימ ךופהל ידרוסבאה ןויסינה איה
םדא ינב .לטובמ אל ישגר קופיס ונל םינתונ (םיבזכ לש ןבומב אלו ,םדאה תאירב וא םלועה
םג םה ,תואיצמה תודוא קר אל םה םירופיסה .םירופיס עומשלו םירופיס רפסל םיבהוא
.הלק הניא ותמישמ ,םיסותימ ךירפהל הסנמ עדמהשכ .תואיצמה תא םיבצעמ
תא ץמאל יאדכ היה ,היה רשפא םא ?םינתאירבהו היצולובאה יללוש םע דדומתהל ךיא
תא הנש ךשמב אורקל םתוא בייחלו הלאה םישנאה תא תחקל " - רלטסק רותרא לש ותצע
םיארמש ךכ ידי לע םהלש תועיבקה תא לולשל לבוקמ ,םיחוכיווב ."המיאתמה תורפסה
תונוש תויגולואידיא ילעב וליפא) הבר הרקוי עודיכ עדמל .תויעדמ אל ןה םהלש תונעטהש
דיורפו ,תיעדמ תיטילופו תילכלכ הירואית גיצהל רמייתה םזיסכרמה ;וב רדהתהל םיסנמ
"Christian Science" הנוכמה הדוגא תמייק ב"הראב ;תיעדמ היגולוכיספ ןנוכל ןווכתה
.(האופרהמ תטלחומ תוגייתסה ךות) תירצונה הנומאה תועצמאב תולחמ יופיר התרטמש
הירואיתה לומ םיגיצמש ,היצולובאה יללוש תונורחאה םינשבש עיתפמ הז ןיא ןכל
ינעדמ" םמצע תא םינכמ ,תישארב רפס יפ לע האירבה רופיס "תירואית" תא תיניווראדה
,תע יבתכ תצפה תניחבמ) תיעדמ הדוגא הקחמה ןוגרא ב"הראב ומיקה םה ."האירבה
לש ןוגרא ,בגא ,והז) "Creation Science- "תונתאירבה עדמ" הנוכמה ('וכו םיצרמ תרשכה
םינעוט רשאכ ,םינתאירבה םע סומלופב .(םיאמיכו םיסדנהמ רקיעב ,הלכשה ילעב םישנא
,הז ןורקיע יפ לע .רפופ לש הכרפהה ןורקיע לע ךמתסהל םיגהונ ,עדמ הניא תונתאירבהש
.תויעדמ תוירואית ןה תיריפמא הכרפהל תונתינה תונקסמ ןהמ תועבונש תוירואית קר
תא םילבקמ םיפוסוליפה לכ אל םגו ,יתייעב אוה לעופב הז ןורקיע לש ומושיי םלוא
רתוי .לובג ירקמ םג םנשי .עדמ-אלו עדמ ןיב הנחבאל דח דדמ אוצמל לק דימת אל .ותופקת
ןהש תונעט ןנשי .קיפסמ אל ךא תיעדמ הירואיתל יחרכה יאנת איה הכרפה תורשפא ,הזמ
.הכרפה תב איה יטמתמה רשוכה תא הריבגמ תוינגפוס תליכאש הנעטה .לילעב תוידרוסבא
םוקמב ,איה ,םינתאירבה םע סומלופב ,יתעדל ,הפידע ךרד ?תיעדמל התוא ךפוה הז םאה
אל םלועהש תוארהל - תחאל תחא םהיתונעט תא ךירפהל ,"םייעדמ אל" םהש ןועטל
ינפ לע יחה לכ תא דימשהש םינש יפלא המכ ינפל לובמ היה אלש ;הנש 5760 ינפל רצונ
לש םינבואמה ליגמ הברהב םודק םינוש םיימי םירוצי לש םינבואמה ליגש ;ץראה רודכ
.דועו דועו םימלשומ אל םה םדאהו םייגולויבה םירוציהש ;םיינויצולובאה וניתובא

קר הנניא וז ,ונייצש יפכ .תאזה תקולחמה לש התובישח יהמ הלאשה איה תרחא הלאש
ןה הרבחכו טרפכ םדאה לש תוימויקה תויעבה .תובחר תוכלשה הל שי .תיטרואית תקולחמ
תורוקמה דחא אוה םזיניווראדהו ,עדי לש רוקמ לכב רזעיהל ונילע המוש .תושקו תוכובס
היגולויסיפה ,הימוטנאה לע תססובמ האופרה לש תיעדמה תיתשתה ,עודיכ .םיבושחה
לכ םג ןבומכ ךכו ,םזיניווראדלו היצולובאל קודה רשק הרושק איהו הימיכויבהו
תינויצולובאה הירואיתה תמרות תונורחאה םינשב .יטנגה רקחמל הרושקה תומדקתהה
ומכ תועפות רתוי בוט םיניבמ ונא התרזעב .היגולויצוסלו היגולוכיספל םג הבושח המורת
םיטקילפנוקו תונפקות םויקל הייטנה תא םיניבמ ונא ןכו ,םירז תאנש וא םזיטופנ ,תויכונא
םהש ןיב םיטרפ ןיב םיטקילפנוקו ,םימעו תותד ,תוינתא תוצובק ןיב םיטקילפנוק -
הדבועה איה םדאה לש ולבסל תוביסה תחא .םידליו םירוה וליפאו ,גוז ינב ,םירז םישנא
,תונאווסב ןטקל-דייצ ייחל המאתהכ םינש ינוילימו יפלא תואמ ךשמב ובצוע ויתונוכתש
וייח יאנת ,(ינויצולובא ןיע ףרה) הנש םיפלא תרשע ינפל תיאלקחה הכפהמה זאמ וליאו
.תויגולויבה ויתונוכתל המאתה אלל ,רבוגו ךלוה בצקב ונתשה וייח חרואו

dna

םזינרדומטסופה תופקתהו הרבחב עדמה לש ודמעמ

הרבחב עדמה לש ודמעמ יבגל רתוי הבחר תקולחמל הרושק היצולובאה יבגל תקולחמה
איה עדמל תוסחייתהה .(עבטה יעדמל הנושארו שארב סחייתמ "עדמ" חנומה רשאכ)
תויעבה לכ תא רותפל דיתע עדמהש היילשאהו הצרעהה .העיתרו הצרעה לש תבורעת
היגולונכטה יגשיהמ דחוימב העבנ איהו , 19-ה האמה תא רקיעב הנייפא תוישונאה
ותוא הוולמ עדמל תודגנתהה םג ,ךדיאמ .םייחה ימוחת לכב טעמכ רופישל האיבהש
אוהש ,ינרמוח אוה עדמהש ,םינעוטו ,ונעט םימיוסמ םיגוה . 17-הו 16-ה תואמב ,ותישארמ
ונתלוכי תא לזג אוה .עבטה ונב ררועמש האילפהו יפויה תשוחת תא סרוה אוהשו ישונא אל
רשפא .תיטומ הייאר יהוז .תוילג תודונת לש ףסואל התוא ךפהו ןנעב תשקה יפימ לעפתהל
רשפא תיטמתמ החסונ לש הייפוימ םג .הנממ לעפתהל ךישמהלו תמיוסמ העפות ןיבהל
הל שי ,תושונאל האיבה איהש הריבכה תלעותה דצלש קפס ןיא ,היגולונכטל רשא .לעפתהל
ןיסולכואה תוצצופתה תנכס ,הביבסה סרה - ןה רתויב תורכומהו ,תוינסרה יאוול תואצות
יתלב יגולונכט חותיפ יבגל תיברימה תוירחאהש הארנ םלוא .תינומה הדמשהל קשנה רוציו
לע ,רקיעב אל וא ,אלו ,היטילשו היגיצנ תועצמאב ,הרבחה לע תלטומ קיזמ וא רקובמ
.הלא תואצמה תוססובמ הילע תיטרואיתה תיתשתה תא וחתיפש םינעדמה

dna

עדמה לש היפוסוליפהו םזיביטלרה


י"ע עדמה ףקתומ ,םזינרדומטסופהו שדחה ןדיעה תורפס גושגש םע הנורחאה הפוקתב
תודגנתהו הלילש אוה ,םיטסינרדומטסופה לש ירקיעה רסמה .יתוברתה םזיביטלרה
לכ עיצהל ילב תאזו ,הקיגולהו תוילנויצרה לע תכמתסמה תיברעמה תיפוסוליפה תרוסמל
.תונונגסו תויגולונימרט ,תונומא לש ץבוק ןימ אלא השדח הנירטקוד ןאכ ןיא .ףילחת
תוברתב יתרוקיבה דוסיה תלילשו תיעדמ-תינובתה השיגה תייחד אוה טלושה ביטומה
ירפ ,תימיטיגל הדמעכ תגצומ הדמע לכו ,"ןוכנ אל" -הנעטל םוקמ רתוי ןיא .תישונאה
הלוכי אלו ןיאש םינעוט םימיוסמ םיגולויצוס .תרוקיב לכ ינפב הניסחה תישיא היווח
םהב םייתרבחה םיאנתה י"ע תינתומ ,עדמה ללוכ ,העידי לכ .תיביטקייבוא העידי תויהל
יפ לע .רודל רודמ םירבעומה ינכטה רשוכהו תיביטינגוקה תרוסמה הז ללכבו ,תינבנ איה
םייטילופ םיכרצ תרשמו ,הרבחב תוטלושה תויוכמסו תודסומ ידי לע ךמתנ עדמה וז הסיפת
תונומאו תועד לש םוצע ןווגמ םייקש הדבועהש םינעוט ףא ,תכל םיקיחרמה .חוכ תודמעו
הזכ םלוע ריכהל ונתלוכיב ןיאש תוחפל וא ,ימונוטוא ינוציח םלוע םייק אלש ךכ לע הדיעמ
םילדומה ןמ דחא אלא הנניא תינויצולובאה היגולויבה םג ךכיפלו ,םייק אוה םא םג
.סותימ המצע איהו ,הלאה םייתוברתה

ישנא לש ימצעה ןוחטיבה ןדבואב םג תעייתסמ ונתוברתב "שדחה ןדיע"ה לש תויטננימודה
דחאל בשחנש ,רפופ לרק ףוסוליפה .עדמה לש םימיוסמ םיפוסוליפ לש קויד רתיל וא ,עדמה
םג ,הירואית לכש םושמ תיאדוו העידי קפסל לגוסמ אל עדמהש ןעט ,םיפוסוליפה ילודגמ
ןה תעבונ ותעיבק .היוגשכ תולגתהל היושע ,םיבר םייריפמא םינחבמב הדמעש הירואית
ןימאמ ,ךדיאמ .תויעדמ תוירואית לש ןלרוג ירחא ירוטסיה בקעממ ןהו ,יטרואית חותינמ
ונתוא ברקמו ךלוה אוה ,םלועה תרכה לש תיאדוו העידי קפסל לוכי אל עדמהש ףא ,רפופ
.וז הרכהל

ןוירוטסיהו ףוסוליפה לש בושחה ורפס אוה םזיביטלרל קלד רמוח שמשמש ירקיעה רפסה
הירוטסיהה תא חתנמ ןהוק .תויעדמה תוכפהמה לש הנבמה - ןוק סמות עדמה
תיעדמה הייליהקה לש היגולויצוסב ןד אוה ;םיילקיסיפה םיעדמה לש תוחתפתההו
תויעדמ תוילגת לש טרופמ חותינ לע ךמתסהב .תיעדמה הקיטקרפה לע התעפשהבו
ןהוק ."תיטרדנטס"ה הנומתהמ ןעדמה לשו עדמה לש הנוש הנומת ןהוק טטרשמ ,תובושח
תיביטקייבוא תמא תפישחב םדקתמו ךלוהה עדמה לש תלבוקמה הסיפתה תא ללוש
יעדמ םוחת לכב תומייק ,ורואית יפל .(רפופ לש וזמ הנוש ותדמע ךכבו) םלועה תודוא
םילעופ םיוסמה םוחתב םינעדמה ןהבש תופוקת ןתוא - "ילמרונ עדמ" לש תוכורא תופוקת
ןמזה ךשמב .המגידאראפ הנכמ אוהש המ - םיפתושמ םילדומו תוחנה ,תושיג לש תורגסמב
איה החיכשה הבוגתהו ,תטלשה המגידאראפה תא םידגונה םיאצממ םירבטצמו םיכלוה
,תחא הכירפמ הדבועש ,רפופ לש ןויערל דגונמ הז םגו) המגידאראפה תחינז אלו תומלעתה
תובישחו רפסמ רשאכ ,ןמזה ךשמב ,םלוא .(התחינזל איבתש ןידה ןמ ,הירואיתל תדגונמה
יתש ,ןהוק לש ותעדל .הכפהמל המודה ךילהת שחרתמ ,הלדגו ךלוה םיגירחה םיאצממה
יפ לע הניא ןהיניב הערכהה ןכלו ,האוושה תורב ןניא - השדחהו הנשיה - תומגידאראפה
תוחוכ תעפשה ירפ איה אלא ,(םיילנויצר םילוקיש יפ לע קר וא) םיילנויצר םילוקיש
ןיא םא .םזיביטלרל םיברקתמ ונא ןאכ .הרקוי וא ,תוכמס ,תרוסמ ומכ םינוש םייתרבח
היינבה אוה עדמהש וליאכ הארנ יזא ,תונוש תומגידאראפ ןיב רוחבל תילנויצר ךרד
םיטלושה םייתוברתו םייתרבח םיאנת לש ףוקיש היה עדמה זא ,ךכ היה הז ול .תיתרבח
,הרקוי ,תרוסמ ,הנפוא ,תוכמס ומכ םייתרבח םימרוגל .תועט יהוז ךא .הפוקתו הפוקת לכב
אלא ונניא עדמש ןועטל איה תועט ךא ,עדמה לע העפשה םנמא שי ,הקירוטרב שומיש וא
לבקל םינעדמ ענכשת אל תיתוברת הנפוא וא הקירוטר םוש דבלב הלא תועפשה לש אצות
ופוסב .התוא ןוחבלו תוניצרב הילא סחייתהל םהל םורגל קר הלוכי איה ;תמיוסמ הירואית
ןתוא תועפותה לש רבסהה תלוכי ,תויודע לש סיסב לע לופיתו םוקת הירואיתה רבד לש
םימוחת םע תבשייתמ איה הדימ הזיאבו הלש תימינפה תויטנרהוקה ,ריבסהל הרומא איה
םינוש םייתרבחו םיירוטסיה םיאנתב םאה ,םיטסיביטלרה תא לואשל רשפא דוע .םיבורק
םאה ?ונל םירכומה תוחוכה לע תססובמ אלש הקיסיפ ונל התייה םאה ?הנוש עדמ ונל היה
רמוחכ א"נדה לעו תיסיסבה םייחה תדיחיכ אתה לע תססובמ אלש היגולויב תירשפא
.הייארה תבוח םהילע ךא ,בויחב ךכ לע ובישי םיטסיביטלרהש ,יאדוול בורק ?יתשרותה

אלל לעופהו ,שונא תושלוח לכמ ףחה ןעדמה לש תיביאנה הנומתה לע ,קדצב ,רערעמ ןהוק
ידי לע ענומ ןעדמה .אדירג הקיגולה סיסב לעו תוילנויצר םיכרדב תמאה תפישחל תואיל
התפתמ וליפא אוה (תוקוחר יכ ףא) םיתעלו ,םסרפתהל ,הרוכב גישהל ,חילצהל ןוצרה
,יוסינה תועצמאב רומח ןחבמב ןחבית הירואיתה רבד לש ופוסב םלוא .האנוה ישעמל
,ןעדמה תדובעב םיילנויצר-יא םימרוג לש םדיקפתל םיסחייתמ רשאכ .הקיגולהו ,תיפצתה
התוא ,תיעדמ הייליהקב תימע אוה רקוח לכ .יביטקלוק לעפמ אוה עדמהש רוכזל שי
,ףוצרו יביסנטניא חיש בר םייקתמ ,וז הייליהק תרגסמב ורקחמ םוחתב תלעופה הצובק
.תידדה הרקבו הניחב ךות ,תוקמנההו תוירואיתה ,תויפצתהו םייוסינה ,םיאצממה םיקדבנ
הכרפהה וא שושיאה ןחבמב תודמוע אל ןה םאו ,תויביטטנט דימת ןה תויעדמ תוירואית
לש ןונגנמ וכותל הנבומש עדמה לש םילודגה תונורתיה דחא והז .תוחנזנ ןה ,ןמז ךרואל
,תויביטקייבוס תויוסנתהו תויווח ירפ ןהש תוירואיתו תועיבק ,ותמועל .ימצע ןוקית
ינפב תוניסחהו ,םייבמופו םייריפמא הדימ הנקב תונחבנ ןניאשו ,הנומא וא תישיא תולגתה
.תויעדמ תוירואית ןניא ,תוכירפמ תויודע

dna

עדמו הנומא


- "ךכ לכ הטוש הירואית םיעלוב" םיבר םדא ינב ךיא אלפתמ אוהש בתוכ ןב םחנמ
םיהולאב שמתשמש ימ ."תרחא הבושת ןיא םיהולאב ןימאמ וניאש ימל" :ותבושתו
.ןואילופנל סאלפל לש ותבושת תא ול ריכזהל יואר םימזינגרואה םלוע לש ומויק תרבסהל
לש ומוקמ רדענ שמשה תכרעמ לע ולש השדחה הירואיתב יכ סאלפאלל ריעה הזשכ
."וז הזתופיהב ךרוצ יל ןיא" - הלה ול בישה ,םיהולא

לע קמונמו ילנויצר חוכיוול םוקמ ןיאש רובס ינא .םיהולא לש ומויקב ןימאמ ןב םחנמ
ןיב ,הריחב וא תישיא תולגתה ,יתד ךוניח ירפ איה ותנומאש ןיב תאזו ,םדא לש ותנומא
.רחא ילנויצר-א םעט לכ לכמ וא ,םייחל תועמשמ שופיח ,המחנ שופיח לש האצות איהש
תרזעב םיהולא לש ומויק תא חיכוהל הסנמש ימ לע (קלוח ינאו) קולחל רשפא הז תמועל
םירקחמ ןכאו .ןב לש ורמאממ לבקתמ הזש יפכ ,םייריפמא םינותנו םיילנויצר םיקומינ
המ וא ,יגולומסוקה קומינה ןמ לאה לש ומויקב םינימאמ םיבר םישנאש וארה םייגולויצוס
לע תולעהל רשפא יא ,םמעטל .(the argument from design) "ןונכתהמ קומינה" הנוכמש
לש ומויק אלל םלועה לש תומלשהו תובכרומה ,יפויה ,אלפנה ןונכתה תדבוע תא תעדה
רודכ לש ותויזכרמ יבגל תנשוימה הסיפתה ירפ םג אוה הז קומינ .הנוילע הנובת לעב ןנכתמ
,סרוגטורפ לש וירבד תא ץמאמ ינא םיהולא לש ומויק תלאשב .םוקיב םדאהו ץראה
רבד םוש דיגהל לוכי יניא ,םילאל עגונה לכב" - הריפסה ינפל 5-ה האמב יחש ינווי ףוסוליפ
םדא ייחו ידמ השק אשונהש ןוויכ ,םימייק םניא וא םימייק םה םא וליפא ,םהילע יאדוו
."םירצק

תואמ תכשמנש ,תקולחמב היונשה תבכרומ דאמ הלאש אוה הנומאהו עדמה ןיב סחיה
תיטטס איה העבטמ תיתד הנומאש םושמ ,םהיניב רשגל ןתינ אלש םירובסה שי .םינשב
.תענמנ יתלב איה םהיניב תושגנתהה ןכלו ,חתפתמו ךלוה עדמה וליאו הנתשמ יתלבו
היצולובאה אשונב םסרופמה חוכיווהו ואלילג לש וטפשמ ןה תוירוטסיה תואמגוד
בר םוסרפל הכז הרבעש האמב .ילסכאהו סרפרבליוו ןיב הילגנאב 1860-ב םייקתהש
הבישחה תמעל שדוקה יבתכ לש םתוכמס תלאש קרפה לע הדמע ובש ,"םיפוקה טפשמ"
הנומאה ןיבש םירובס ,םינעדמ םגו םיגולואית םג ,םירחא םיגוה .תיתרוקיבהו תישפוחה
לכב .תואיצמה התוא תא ןוחבל םיכרד יתש ןה הלאש םושמ טקילפנוק ןיא עדמהו תיתדה
הנומאה לומ .לטב עדמה לכ ,עבטה יקוח לע עיפשהל לאה לש וחוכב ןימאמ התא םא ,ןפוא
ןימאמ ןימאמה .תוסחייתה ינפוא ינש םה תונקפסו הנומא .תונקפסה תא דימעהל ןתינ
תא הליג ןימאמה .יאדוו ונניא םהמ דחא ףאו ,םירבד הברהב ןימאמ ןקפסה .דחא רבדב
תיתימאכ תבשחנה העיבק לכש ךכל עדומ םג אוהו התוא שפחמ ןקפסהו ,הב קיזחמו תמאה
השדח תד ונניא עדמה .תוחיתפב גוהנל יואר תאז םע .תונתשהל היושעה תינמז העיבק איה
עדמה .(science and scientism) תונעדמו עדמ ןיחבהל יואר הלוכי-לכ הדותמ ןיא םינעדמלו
לכ תא ןיבהלו ריכהל לוכי םדאה ובש דיחיה ןפואה ונניא ,(עבטה יעדמל איה הנווכהשכ)
אוה ,רבעב תומיוסמ תויעב רתפ עדמהש םושמש החנהל קודיצ םג ןיא .םלועבש תועפותה
.דיתעב תויעבה לכ תא םג רותפי

*******

ןב לש ןיוואדה"ו "םידחפמ םה" :םירמאמ ינש רתאב ועיפוה ןב םחנמ לש ורמאמ תובקעב
."םחנמ

Hofesh - articlesףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא