םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

ןייטשנייא לע םילמ המכ
םדא - ףדה תא ךרע

תא ףוקתל םיסנמ ,(!הלאכ םיבר שי !ןכ) שפוח רתאל םיבתוכש ולאמ ,םיבר םידרח
םג" - וא ,"יתד היה ןייטשנייא םג" :הנשנו רזוחה ,בזוכ ןועיטב תינוליחה ונתדמע
סיסבה תא רערעל םיווקמו םיפצמ םה וז הנעטבשכ ,"םיהולאב ןימאה ןייטשנייא
ןימאה םינעדמה לודג םא ,ןכש .ונלש שפוחה ייחב םיבצינ ונחנא וילע קצומה
אלש ,םינטקה שפוח ישנא ,ונחנא המו ימ - (לוכיבכ) יתד היהו (הרואכל) םיהולאב
חוכה תא וניבתו ,אבה עטקה תא וארקתו ואוב זא ?םייתד ךופהנו "ויתובקעב" ךלנ
תורדגומה "תוחכוה"ו "תויאר" לע ססבתה ,תותדה לכבו ,םלועמו זאמש ,יתדה
- ןכ ,םירקש םתס וא ,םיטלחומ םירקשב םילוהמ תמא-יאצח ,תותודב ,חרפ-אברוע
:םירקש םתס


einstein
(1879-1955) ןייטשנייא טרבלא
תוסחיה תרות יבא ,ידוהי יאקיסיפ...אוושל .א.א םש תא אשית אל

,"רעשב הבשחמל םוקמ" תעה בתכ ךותמ
2000 רבמטפס ,11 'סמ ןוילג

תעה בתכ תכרעמ תאמ בידא רתיהב שפוח רתאב םסרפתמ
91450 םילשורי 45190 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-5879832 :סקפלט * 02-5879901/2 :ןופלט
galileol@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד


"תומשנ לוגלגב ןימאה ןייטשנייא וליפא .תומשנ לוגלגב םינימאמ םדאה ינבמ 70%"
(ס"ש ,ישי ילא)


עיפוה ,תומשנ לוגלג ןיינעב ףסוי הידבוע ברהמ ונלביקש ףלאמה רועישה רחאל
טרבלאב - הובג ןליאב הלתנ ראשה ןיבו ,היזיוולטב ,ישי ילא ,ס"ש תגלפמ גיהנמ
הנושארה םעפה וז ןיא .תומשנ לוגלגב אוה םג ןימאה וירבדלש ,ןייטשנייא
ןייטשנייא יכ םג ונעמש רבכ .תעדה לע הלועה לכל עייסמ אנתכ סיוגמ ןייטשנייאש
םוקמ" תכרעמש ןוויכ ...תועודיה ןמ איה תיתדה ותנומאו ,היגולורטסאב ןימאה
טרבלא םע רשקתל החילצה אלו םזילאוטיריפסה יזרב תטלוש הניא "הבשחמל
םיעטקב קפתסהל ונצלאנ ,ול םיסחיימש המ לכ לע ותעדל לואשל ידכ חונמה
רפסב ונאצמש יפכ ,ויבתכממ
,Helen Dukas and Banesh Hoffmann תאמ Albert Einstein - The Human Side
.1979 -ב Princeton University Press תאצוהב אציש

letter


רבדב ותעדל הלאש ובו הניוומ השיא י"ע 1921 ראורבפב ול חלשנש בתכמל הבושתב
:תוומה רחאל התויכשמהו המשנה םויק

דחוימב המצע תא הארמה ,וננמז לש תיטסימה הייטנה
,םזילאוטיריפסו היפוזואית ארקנש המ לש תוטשפתהב
.לובלבו השלוח לש םוטפמיס רשאמ רתוי אל ירובע איה
לש ףוריצו רוזחשמ תובכרומ תוימינפה וניתויווחש ןוויכ
יניעב הארנ ףוג אלל המשנ לש גשומה ,םיישוח םימשר
.ןכותמ ירמגל קיר


letter


:1937 תנשב קרוי וינ תנידמב ןייטשנייא י"ע םשרנ

לש תונוש םיכרד יתש אלא ,םינוש םירבד םניא שפנו ףוג
.רבדה ותוא תסיפת


letter


ובו ,17.7.53 -ב יטסיטפב רמוכ וילא החלשש ירנויסימ ןכות לעב בתכמל הבושתב
:וארוב ןיבל תיחצנה ותמשנ ןיבש סחיה לע ,םעפ יא ,בשח םא הלאש

ןיינע הקיתאב האור ינאו ,טרפה לש תויחצנב ןימאמ ינניא
תדמוע תישונא-לע הטירותוא םוש ןיאש דבלב ישונא
.וירוחאמ


letter


קפס ליטה ובו טסיאתאכ ומצע רידגהש םדא ,22.3.54 -ב ,ול חלשש בתכמל הבושתב
תובשייתמ ןה ךיא - ןייטשנייא לש תויתדה ויתונומא לע ארקש רמאמ תונמיהמב
:םינימאמ םישנא ינוילימ לש לטקה םע

רקש - רקש ,ןבומכ ,היה תויתדה יתונומא לע תארקש המ
תיטרפ החגשהב ןימאמ ינניא .יתטיש ןפואב וילע םירזוחש
.תוריהבב הז תא יתעבה אלא ,תאז יתשחכה אל םלועמו
יתלבה הצרעהה יהוז ,יתד ותונכל ןתינש והשמ יב שי םא
.ותולגל לוכי ונלש עדמהש לככ ,םלועה הנבמל תלבגומ

Hofesh - articles


ךשמה רמאמ ואר


ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא